Specialskolornas utvecklingsarbete ger resultat

Skolinspektionen har precis avslutat sina inspektioner av Specialpedagogiska skolmyndighetens specialskolor. Besluten visar att skolorna är på rätt väg, och att de utvecklingsplaner som nu finns för att forma en specialskola för framtiden behöver omsättas i den dagliga verksamheten.

I det avslutande beslutet konstaterar Skolinspektionen att genomförda och planerade insatser visar att myndigheten har en bra bild av hur skolornas verksamhet ska fortsätta att utvecklas.

– Det är glädjande att vi får grönt ljus för vårt utvecklingsarbete. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att verksamheten ska bli ännu bättre, säger Christer Fleur, ansvarig för specialskolornas utvecklingsarbete.

Fritidshemmens utveckling i fokus

Myndigheten får ett föreläggande som skolhuvudman, och det gäller utvecklingen av utbildningen på specialskolornas fritidshem.

– Fram till nu har vi inkluderat det i skolornas utvecklingsarbete. Men nu kommer vi att förtydliga hur vi ska arbeta med utvecklingen av fritidshemmen, säger Christer Fleur.

I beslutet tar Skolinspektionen också upp vikten av att Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar vidare för att åtgärda de brister i specialskolorna som lyfts i de skolbeslut som kommit under senare delen av höstterminen.

Varierar mellan skolorna

Det varierar mellan skolorna vilka brister Skolinspektionen påtalat. Den punkt där flest skolor har fått kritik gäller uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete där myndighetens alla nio skolor fått föreläggande. I sex skolor konstaterades brister i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Vad gäller arbetet mot kränkande behandling har brister konstaterats i tre skolor.

Utöver detta har brister inom området förutsättningar för lärande och trygghet konstaterats i sju skolor, brister inom området bedömning och betygssättning i tre skolor, och brister inom området undervisning och lärande i två skolor.

Skolorna ska mellan 15 mars och 7 april komma in med planer till Skolinspektionen som beskriver hur bristerna ska åtgärdas.

– Skolinspektionen har noterat våra insatser för att planera och strukturera vårt utvecklingsarbete. Mycket har redan påbörjats men en del arbete återstår innan vi är nöjda. Det handlar om våra elevers framtid och är värt allt vårt engagemang, avslutar Christer Fleur.

Publicerat tisdag 16 februari 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016