Specialpedagogik höjer matematikresultaten

När ämneslärare, speciallärare och specialpedagoger samarbetar kring undervisningen kan många fler elever få hjälp att förstå matematiken. Det är viktigt eftersom konsekvenserna blir stora om en elev tappar tron på sin matteförmåga.

När skolor hör av sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få stöd kopplat till matematikundervisningen på individnivå handlar det ofta om att man upplever att elever har problem med arbetsminnet eller har andra matematiksvårigheter. Men få elever har egentligen allvarligare problem eller diagnoser, man brukar uppskatta det till att 3-4 procent av befolkningen har dyskalkyli. Ett större problem är att elever har tappat tron på sin matematiska förmåga eller att de aldrig har förstått grunderna på grund av bristande matematikundervisning.

Stöd i att undervisa

Det som fungerar för en elev kan vara oförståeligt för en annan. Inom matematik där kunskapen i så stor utsträckning bygger på varandra kan det vara extra stressande för en elev att inte förstå grunderna.

– Vi erbjuder tematräffar och heldagar för grundskollärare och specialpedagoger för att de ska kunna utveckla stödet och anpassningarna av matematikundervisningen. På de träffarna pratar vi mycket om hur man kan lära ut matte på olika sätt och hur man kan IT-anpassa matematikundervisningen på ett bra sätt, säger Åsa Arvidsson rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Varför är matematik så viktigt?

Det finns olika uppfattningar om hur viktig matematik är som ämne jämfört med andra ämnen. Men matematik är avgörande för många elevers hela skolgång och då inte bara ur den aspekten att du behöver matematikkunskaper för att förstå andra ämnen. Matematik är det enskilda ämne som flest elever får underkänt i, och på så sätt påverkar matematiken behörigheten till gymnasiet och högskola mer än andra ämnen.

– Det finns också en utbredd uppfattning om att om du inte förstår matematik så är du inte smart, en elevs tro på sina egna förmågor i skolan överhuvudtaget hänger nära samman med hur det går för eleven i matte, säger Johan Lindström, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialpedagogiken in i klassrummet

Just vad gäller matematik är det extra viktigt att specialläraren, specialpedagogen och ämnesläraren i matematik arbetar tillsammans. 

– Vi ser många exempel på att elever som inte hänger med i undervisningen inte får det stöd de behöver. För att få bra effekt av undervisningen behöver specialläraren och specialpedagogen stötta ämnesläraren i att utveckla och variera sin undervisning med hjälp av specialpedagogiken, avslutar Johan Lindström.

Det kan tilläggas att det sedan 2008 examineras speciallärare med inriktning mot matematikutveckling. Dessa täcker ännu inte behovet i landets skolor och därför är det positivt att man hittar andra lösningar för att öka kunskapen kring hur man formar en tillgänglig och utvecklande lärmiljö för alla elever.

Publicerat tisdag 29 november 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018