Anna Kempe

Snabba råd om utveckling med undervisningen i fokus

En bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för barn och ungdomars framtida möjligheter. Vad ska en förskola eller skola göra för att verksamheten ska bli så bra som möjligt? Anna Kempe, utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

Anna menar att det handlar om att få till en bra undervisning och verksamhet utifrån barns och elevers olika förutsättningar.
– För att det ska bli möjligt behöver läraren eller förskolläraren samverka med övriga i verksamheten om hur lärmiljön kan anpassas utifrån relevant forskning.

Tydliga riktlinjer för alla

I skolor där det finns ett centralt stöd, finns oftare rutiner för att följa upp kunskapskraven. Måluppfyllelsen för elever med språkstörning är också högre. Det visar rapporten "Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning".

– Skolhuvudmannen bör se till att det finns tydliga riktlinjer om hur stödet ska organiseras och göras tillgängligt för dem som arbetar närmast eleven. Det är också viktigt att göra riktlinjerna kända i hela organisationen.

Gemensamt arbete och stöd för utveckling

Under sitt yrkesliv har Anna mött många lärare och förskollärare som har känt sig ensamma i sitt arbete.

– Ge möjlighet till kollegiala samtal där man tillsammans med andra kan pröva olika lösningar på utmaningar man möter i jobbet. Genom att kontinuerligt förändra och följa upp arbetet kan man tillsammans utveckla verksamheten.

Skolor och skolhuvudmän som vill ha stöd eller någon att diskutera med i arbetet med att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla, kan vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Vårt stöd är flexibelt och utgår från era förutsättningar och behov.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 4 2018

Publicerat torsdag 28 mars 2019