Kenneth Drougge

Samverkanskontor – ett svar på skolchefernas önskan

Större förståelse, närmare kontakt och mer samarbete med skolmyndigheterna. Det svarade skolchefer på frågan om hur verksamheten kan förbättras. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten öppnat 16 samverkanskontor över hela landet.

Samverkanskontoren är ett resultat av de många samtal som Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen hade under 2019 med skolchefer. Målet med kontorens verksamhet är att barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättningar ska få rätt stöd för att klara sina studier. Oavsett var de bor.

– Skolchefernas roll är oerhört viktig för att vi tillsammans ska kunna arbeta långsiktigt och hållbart med stöd, säger Kenneth Drougge som är verksamhetsansvarig för samverkanskontoren.

Hittills har myndighetens arbetssätt utgått från förfrågningar från förskolor, skolor och skolhuvudmän. Tanken är att samverkanskontorens uppsökande och förebyggande arbetssätt ska öka myndighetens möjligheter till en bättre överblick och framförhållning.

– Vi vill resonera tidigare om de utmaningar och behov som skolorna har när det gäller elever med funktionsnedsättning och elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Det kan handla om hur man organiserar elevhälsan, om behov av utbildningar för skolhuvudmännens personal eller statsbidrag för utvecklingsinsatser, säger Kenneth.

Ett av samverkanskontoren finns i Umeå. I Västerbotten finns många mindre orter i inlandet. Pandemin har lett till att arbete behöver utföras digitalt och det kan vara utmanande när man ska bygga relationer.

– Fast i delar av inlandet är det redan ett väl inarbetat arbetssätt med tanke på avstånden, konstaterar Jenny Bergström, samordnare på Umeåkontoret.

Hon och hennes kollegor upplever att en del skolor inte söker stöd trots att behov finns. Därför knyter de just nu kontakter med skolchefer både vid kommunala och fristående skolhuvudmän i länet.

– Förhoppningen är att vi ska kunna fördela stödet bättre och att vi ska kunna lära av goda exempel, förklarar Jenny.

Ett exempel på hur stödet i ett långsiktigt samarbete kan se ut finns i Uppsala. Här har samarbetet för att skapa tillgängliga lärmiljöer i grundskolan pågått i flera år. Karin Sandberg är specialpedagog på utvecklingsenheten i Uppsala kommun och samordnar samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten från kommunens sida.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten har varit ett stöd för oss i att tänka framåt så att vi kan få fler skolor att arbeta systematiskt och strukturerat kring tillgänglighet. Att stödet är så långsiktigt gör att vi får hjälp att hålla fast vid det vi ville uppnå från början. Vi får hjälp att hålla oss till planen och justera den när det behövs, säger Karin.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

Publicerat måndag 21 december 2020