Elisabeth Högberg, Amanda Watkins, Cor Meijer och Lars-Åke Larsson

Samtal om inkludering på europeiskt möte i Stockholm

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har uppdraget att arbeta med European Agency for Special Needs and Inclusive Education, vi kallar det kort och gott European Agency, EA. Det är en oberoende organisation som fungerar som samarbetsplattform för 31 medlemsländer i Europa. Förra veckan stod Sverige som värd för medlemsmötet, som ägde rum i Stockholm.

European Agency grundades 1996 och samfinansieras av medlemsländerna och EU-kommissionen. Målsättningen för organisationen är att förbättra utbildningspolitik och undervisning utifrån mötet med elevers skiftande behov.

– I fredags 24 maj, arrangerade vi ett seminarium för att öka kännedomen i Sverige om European Agency. I samtal med Skolinspektionen, Skolverket, forskare och Sveriges kommuner och landsting, SKL, belyste vi vilken nytta svenska utbildningsaktörer kan ha av ett europeiskt samarbete kring en inkluderande utbildning. Även Håbo kommun deltog för att knyta an till kommunperspektivet, säger Lars-Åke Larsson som är samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande från SPSM var generaldirektör Fredrik Malmberg som moderator och Pia Persson, rådgivare, som presenterade Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning.

Tre projekt om inkludering

Direktör Cor J.W. Meijer och biträdande direktör Amanda Watkins från European Agency presenterade även tre pågående projekt inom European Agency som kan ge perspektiv på inkludering i Sverige:

– Vad berättar statistik om inkludering och får elever det stöd de behöver för att lyckas med utbildningen?

– Hur ser styrdokumenten ut, finns det balans mellan förebyggande, åtgärdande och kompenserande insatser som påverkar aktörers inkluderingsförmåga?

– Styrmodeller för resursfördelning, hur styr det kvalitet och rätten till inkluderande utbildningssystemet för alla elever?

Samtalen handlade om hur alla nivåer behöver arbeta tillsammans för att uppnå inkludering i skolan. Inkludering handlar inte om placeringen av en elev, det handlar om en process. Här behöver hela ekosystemet samverka där policynivån, den ekonomiska kontexten, kontakten med rektorer, skolhuvudmän och föräldrar är också viktiga.

– Framför allt handlar det om att lyssna på eleverna som kan beskriva sin situation, sade Ewa Johansson som är verksamhetschef för grundskolan i Håbo kommun.

Läs mer om European Agency och prenumerera på nyhetsbrevet.

Publicerat onsdag 29 maj 2019