Barn i reflexväst på skolgård

Rättigheter i skolan är tema för Lika värde-tidningen

Skolan ska hjälpa elever att utvecklas, de ska få uttrycka sin mening och de har rätt till vila och lek. Det gäller även elever med funktionsnedsättning. Hur kan skolan leva upp till dessa rättigheter? I årets första nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om några skolor som tagit sig an den utmaningen.

Silviaskolan i Hässleholm erbjuder sina elever olika rastaktiviteter. Det har bidragit till mindre utanförskap och färre konflikter. En mentor på Vikenskolan i Viken tog sig, med uppfinningsrikedom och tålmodighet, an utmaningen att ge en elev med selektiv mutism utbildning för att kunna nå sin fulla potential. Statens specialskolor har fått ett eget elevombud, vars uppgift är att utveckla elevdemokratin på skolorna.

Fånga upp flickor med adhd

Skolan kan vara avgörande för flickor med adhd, särskilt om de kommer från utsatta familjer. Därför har all skolpersonal ett viktigt uppdrag att se och fånga upp dessa flickor. Det framkommer i en intervju med Svenny Kopp, som gjort en sammanställning av kunskapsutvecklingen kring adhd hos flickor.

Vikten av digitala verktyg

En artikel utanför temadelen handlar om Daniella Alm Heljeved som studerar på Kungliga tekniska högskolan. Hon har grav dyslexi och berättar om hur hon använder digitala verktyg.

– När jag läser och skriver för nöjes skull, gör jag det på mitt eget sätt. Men när det är en viktig uppgift måste jag använda mina digitala verktyg som stöd för att det ska bli rätt, säger Daniella.

Som vanligt innehåller tidningen även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat torsdag 12 mars 2020