Nytt material stödjer kollegialt lärande i förskolan

Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett kostnadsfritt, webbaserat stödmaterial riktat till förskolan. Det stöttar kollegialt lärande inom ämnena trygga relationer, lek och kommunikation, samt ger stöd för att utveckla en bred bas som gör förskolan tillgänglig för alla barn.

Materialet är tänkt att starta en utvecklingsprocess och utgöra ett led i det systematiska kvalitetsarbetet när det gäller tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Det är utformat för att bli det första steget i ett långsiktigt samarbete mellan förskolan och den specialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen, eller mellan olika förskolor.

Fortbildningen organiseras lokalt på förskolan av förskolechefen i samarbete med en samtalsledare, som kan vara en specialpedagog eller utvecklingspedagog. Materialets utförliga planeringsstöd innehåller allt som behövs för att strukturera, genomföra och följa upp den gemensamma fortbildningen.

Det kollegiala lärandet sker genom:

  • gemensam fortbildning och reflektion
  • egen reflektion i loggbok
  • handledning i arbetslaget

– Modellen för stödmaterialet har testats i olika delar av Sverige med goda resultat. Deltagarna upplever att de nu har fått en bättre samsyn om förskolans uppdrag, att de arbetar mer förebyggande och att de har flyttat fokus från individuella förutsättningar till verksamhetens förutsättningar, berättar Aya Stehager, projektledare på SPSM.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Salutogena förhållningssätt och relationella perspektiv ligger till grund för stödmaterialets upplägg och innehåll. Deltagarna utvecklar successivt både teoretiska och praktiska kunskaper tillsammans.

Innehållet har tre centrala teman, som är relevanta för alla som arbetar med barn:

  • Trygga relationer
  • Lek
  • Kommunikation

I dessa teman finns diskussionsfrågor, reportagefilmer och filmade föreläsningar.

Gemensamt synsätt, gemensamma vinster

Med utgångspunkt i den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten som förmedlas i filmerna diskuterar pedagogerna och ledningen sin egen verksamhets utmaningar. Det är i de kollegiala samtalen som lärandet sker, när man diskuterar sin egen yrkespraktik kopplat till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Materialet innehåller även stöd för enskild reflektion i en loggbok och en begreppslista med vardagsnära förklaringar på centrala begrepp, vilket stöttar utvecklingen av ett gemensamt yrkesspråk i förskolan.

– Det har varit stort intresse för stödmaterialet under tiden som vi har arbetat fram det, så vi vet att det är efterfrågat, vilket är roligt. Många har hört av sig och vill börja arbeta med materialet nu direkt när vi lanserar det, men vi brukar råda alla att börja med att grovplaneringen: vilka tider kan avsättas för arbetslagens fortbildning, vem är lämplig att utse till samtalsledare, och så vidare. God planering är avgörande för ett bra resultat, det har vi sett i förstudierna, avslutar Aya Stehager.

Publicerat tisdag 17 januari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018