Porträtt Denho Özmen

Hallå där, Denho Özmen – vad handlar stödmaterialet Mötas om?

– "Mötas" är ett webbaserat stödmaterial som ger konkreta råd om hur man kan arbeta med flerspråkiga elever som har funktionsnedsättningar. De sex huvudavsnitten är olika perspektiv, interkulturellt bemötande, kartläggning, tillgänglig lärmiljö, pedagogiska konsekvenser och modersmålsundervisning. Man kan som ett led i sin kompetensutveckling arbeta med Mötas i grupp, till exempel ett arbetslag, eller man kan läsa in det på egen hand.

Till vem riktar sig Mötas?

– Det riktar sig till lärare, specialpedagoger, rektorer och annan skolpersonal som arbetar med flerspråkiga barn eller elever med funktionsnedsättning. En grupp vi hoppas ska hitta till Mötas är modersmålslärarna, de har en mycket viktig roll att spela i samarbetet kring den här gruppen. Fokus ligger på förskola och skola, men materialet går att använda i alla skolformer.

Just nu finns det ovanligt många nyanlända barn och elever på grund av situationen i till exempel Syrien. Vad behöver skolan tänka på?

– Lärandemiljön behöver anpassas till elevernas behov och den måste vara tillgänglig för alla. Lärare och skolpersonal behöver ha ett interkulturellt perspektiv. Skolan behöver också utgå från de erfarenheter eleven har med sig från tidigare och från elevens styrkor, inte svårigheter, när man utreder behoven.

Vilken hjälp kan skolorna få om de använder Mötas?

– En del små kommuner får en stor andel nyanlända elever i sina förskolor och skolor, men alla kommuner är inte förberedda på det.

– Många av de här barnen har upplevt flera års krig. De kan bära trauman med sig som kan få pedagogiska konsekvenser. Skolornas personal behöver kunskaper om detta. Som ett led i sin kompetensutveckling kan till exempel arbetslag arbeta med Mötas som grund.

Finns det några avsnitt i Mötas du vill lyfta fram?

– Avsnittet Olika perspektiv tar upp familjens och samhällets roll runt barnet eller eleven. Nästa avsnitt, Interkulturellt bemötande, handlar om hur alla parter ska ha möjlighet att uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att skapa ett förtroende mellan skola och föräldrar, så att man har en samsyn om vilka svårigheter barnet eller eleven har i sin skolmiljö.

– Samarbetet med familjen kan ju se väldigt olika ut beroende på individernas situation. Föräldrarna kan till exempel sakna kunskap om funktionsnedsättningar som inte syns, som posttraumatisk stress, läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykatriska funktionsnedsättningar, NPF.

Hur kan skolorna använda modersmålslärarna?

– Modersmålsläraren är en resurs som skolan bör satsa extra på i den här situationen. Han eller hon kan vara ett stöd i kartläggningen av en elevs behov, kunskaper och styrkor, till exempel elevens språkutveckling och språkanvändning. Modersmålsläraren har ofta kunskaper om barnets sociokulturella bakgrund. En del modersmålslärare har gått SPSM:s distanskurs "Den mångkulturella skolan" eller deltagit i de pedagogträffar som vi ordnar för modersmålslärare två gångar per år, men en bra början är att använda det webbaserade stödmaterialet Mötas som underlag för ett kollegialt lärande.

Denho Özmen är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och en av författarna till det webbaserade stödmaterialet "Mötas. Om flerspråkighet och funktionsnedsättning i den mångkulturella skolan".

Publicerat måndag 16 mars 2015 Granskat tisdag 15 december 2015