Berit Engberg, enhetschef på Avdelningen för verksamhetsutveckling.

Hallå Berit Engberg!

Enhetschef i Avdelningen för verksamhetsutveckling, som varit med och tagit fram en nationell strategi för skolans digitalisering.

Vad är det du har varit med i?
- Jag har varit representant för SPSM i ett nationellt forum. En brett sammansatt grupp som på regeringens uppdrag arbetar för att underlätta digitaliseringen av skolan. Uppdraget var att ta fram en nationell strategi för skolans digitalisering, alltså hur it kan användas för att utveckla och fördjupa lärande.

Och vad kom ni fram till?
- Vi kom fram till ett förslag som innehåller en vision som löper till år 2020 där den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Visionen lyfter vi fram fyra centrala områden att fokusera på, elevernas lärande och användning, professionens praktik och kompetens, infrastruktur och resurser samt skolans ledarskap och styrning.

Men vad betyder det i praktiken?
- Inom varje fokusområde beskrivs förväntade lägen och förslag på initiativ. Ett sådant förväntat läge inom elevernas lärande är att alla elever utvecklar digital kompetens i skolan. Det gäller ALLA elever och kan få stora positiva konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd som ofta använder it-baserade verktyg i sin lärmiljö. Ett förväntat läge inom Infrastruktur och resurser är att alla elever och lärare i skolan har god tillgång till digitala verktyg som möter individernas unika behov. Det är positivt att skrivningen belyser behovet av att se varje elevs behov när det sker generella satsningar på it.

Min förhoppning är att man antar förslaget och nu går från ord till handling. - Berit Engberg

Så vad hoppas du händer nu?
- Strategin är nu överlämnad till Sveriges It-minister, Utbildningsminister och representanter för Närings- och Utbildningsdepartement. Min förhoppning är att man antar förslaget och nu går från ord till handling. Det kan vara en viktig utgångspunkt för att skapa en skola med bra förutsättningar, för alla elever, att använda digitala möjligheter som en naturlig del i sitt lärande.

Av: Anders Lager

Publicerat tisdag 17 mars 2015 Granskat fredag 18 december 2015