Framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har nyligen startat ett projekt som har som mål att ringa in framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning.

– Vad vet vi egentligen ger framgång och varför är detta område så komplicerat? Det är två frågor projektet vill ta tag i och som har diskuterats i alla tider av pedagoger som arbetar med dessa barn, säger projektledare Carin Roos, docent i specialpedagogik på Karlstads universitet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig och tillgänglig utbildning för alla elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Aktuell forskning visar att elever med nedsatt hörselfunktion riskerar att hamna i svårigheter i skolarbetet på grund av bristande läs- och skrivkunskaper.

– Bristfälliga kunskaper inom dessa områden har vittgående konsekvenser för lärandet inom alla ämnen, säger Carin Roos projektledare och docent i specialpedagogik.

Projektet "Framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning" består av två delar. En del utgörs av produktionen av en forskningsöversikt som kommer att ligga till grund för framtida insatser och stöd till pedagoger som arbetar med målgruppen, i specialskola och med elever placerade i sina hemkommuners skolor.

– Den andra delen utgörs av speciallärarstudenters examensarbeten och därmed exempel på beprövad erfarenhet. Projektet vill ta vara på pedagogers egen erfarenhet, säger Carin Roos.

Projektet gäller elever inom gruppen döva elever och elever med hörselnedsättning i grundskolan, specialskolan och förskoleklasser. En del av dessa elever kommer att beskrivas som teckenspråkiga, en del andra som i huvudsak talspråkliga och ytterligare en del som enbart talspråkliga.

– I dessa fall kan man också fråga sig vilka influenser på läs- och skrivlärandet som språktillhörigheten medför. Vad som är specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi för målgruppen är inte alls självklar. Definitioner som gäller för hörande elever kan inte direkt appliceras på döva elever och elever med hörselnedsättning.

En mindre konferens anordnas 28 augusti där studenterna berättar om sina examensarbeten och där forskningsöversiktens huvudfynd och resultat presenteras.

– Lärare, brukarorganisationer, studenter, rådgivare på SPSM och skolledare är då mycket välkomna, säger Carin Roos.

Publicerat torsdag 23 april 2015 Granskat måndag 11 januari 2016