Förskolor som arbetar språkutvecklande – en investering för framtiden

I Huddinge kommun har man en gemensam språkstrategi för förskolorna som ska underlätta arbetet med språk och flerspråkighet. Österleds förskoleområde har tagit arbetet ett steg längre genom att söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten till ett projekt i språkutvecklande arbetssätt. Vi ringde upp Kim Hassel, specialpedagog inom Österleds förskolor i Huddinge kommun.

Hej Kim, kan du berätta lite om bakgrunden till projektet?

– Inom Huddinge kommun har det satsats mycket på att arbeta med just språk och språkutveckling. Vi är en kommun med många flerspråkiga barn och pedagoger och förskolorna har ett uppdrag att låta alla få möjlighet att uttrycka sig.

– Inom Österleds förskoleområde har vi en förskola som har en så kallad inkluderad tal- och språkavdelning där det går sammanlagt femton barn. Fem av platserna är reserverade för barn med språkstörning. Pedagogerna har lång erfarenhet och väldigt hög kompetens inom detta. TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, och tydliggörande pedagogik är här ett huvudinslag i arbetet. Pedagogerna har även stöd av en talpedagog som arbetar deltid på avdelningen.

– Efter att ha varit på Specialpedagogiska skolmyndighetens temadag om språkstörning kände jag och vår pedagogiska utvecklingsledare att det inte var likvärdigt i alla våra förskolor, eftersom kompetensen om språkstörning och språkutveckling ser så olika ut bland pedagogerna. Detta ville vi göra något åt.

Hur tog ni sedan er idé vidare?

– Vi kontaktade Specialpedagogiska skolmyndigheten som startade ett rådärende. Jag, vår pedagogiska utvecklingsledare och våra chefer fick träffa två rådgivare på specialpedagogiskt stöd för att diskutera hur vi skulle kunna gå till väga för att göra våra förskolor mer likvärdiga. Då blev vi rekommenderade att söka SIS-medel för att kunna finansiera projektet och det gjorde vi. Vi har precis fått det beviljat och ska nu sätta igång ordentligt.

Kan du berätta lite mer om projektet och era mål med det?

– Målet med projektet är som sagt att göra förskolorna mer likvärdiga utifrån hur vi arbetar språkutvecklande. Vi vill att alla pedagoger ska ha ett språkutvecklande förhållningssätt och vi vill även fördjupa deras kunskaper om just språkutveckling och språkstörning. Detta för att tidigt kunna identifiera de barn som har språkförseningar. Pedagogerna ska kunna se om dessa beror på att barnet till exempel har ett annat modersmål eller om det beror på något annat. Vi vill även att alla pedagoger får grundläggande kunskaper inom tydliggörande pedagogik och TAKK. Vi har sett väldigt bra resultat på den inkluderande tal- och språkavdelning som vi har sedan tidigare och målet är att alla ska få samma möjlighet som de barnen att utvecklas språkligt.

– Generellt arbetar vi mycket med högläsning, boksamtal och även nyckelbegrepp som är en viktig del i språkutvecklingen för alla barn, men i synnerhet för de barn som har svårt att uttrycka sig med ord på svenska. Vi väljer då ut vissa ord i projekt eller dagliga rutiner som barnen får på sitt hemspråk. Vi ger även möjlighet för barnen att få uttrycka sig på andra sätt, som med hjälp av skapande, dans, drama, lek eller TAKK. Jag tror att dessa olika kommunikationssätt i slutändan ger ett rikare språk och även ett bättre självförtroende hos barnen, då de får uttrycka sig på det sätt de själva tycker passar dem bäst.

Hur hjälper projektet er i det språkutvecklande arbetet?

– Projektet ger mig som specialpedagog möjligheten att vara ute mer på förskolorna och ägna mig åt de barn som behöver extra stöd. Tillsammans med vår pedagogiska utvecklingsledare kan jag vara en förebild när det gäller språkliga förhållningssätt och vara en modell för pedagogerna och handleda dem i arbetet. Vi får även större möjlighet att vidareutveckla våra språkliga miljöer. Alla pedagoger har nu fått skatta sig själva utifrån vad de själva tycker att de har för kunskaper om språkutveckling och i arbetslagen har de fått reflektera kring frågor om språkutveckling och vad de vill utveckla. De är alla väldigt positiva inför arbetet och det ska bli väldigt spännande att se om de kommer att skatta sig högre när projektet är klart. Inom en snar framtid kommer även alla pedagoger få gå på en föreläsning om språkutveckling kopplat mot flerspråkighet och språkstörning.

Bidrag för särskilda insatser

Visste du att er förskola eller skola också kan söka SIS-medel? Det är ett bidrag för särskilda insatser i förskolan eller skolan som ska bidra till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.
Läs mer om SIS-medel

Publicerat fredag 19 oktober 2018