Kollage. Wern Palmius och elever i ett klassrum

Elever med funktionsnedsättningar hamnar i kläm

I skolan förekommer det att F-varningar delas ut. Det sker ibland utan att man ifrågasatt varför det inte gått så bra för eleven. – Ska man följa skollagen bör en F-varning följas av extra anpassningar och särskilt stöd med utredning och åtgärdsprogram, säger Wern Palmius, rådgivare.

På högstadiet och gymnasiet delar lärare ut F-varningar utan att ha anpassat och gett stöd till eleven innan.

– Eftersom det enligt läroplanen är undervisningen som ska ge eleven förutsättningar är det ju egentligen sig själv skolan ger en F-varning, om man ser det krasst, säger Wern Palmius.

I skollagen står det att: "Om det befaras att om en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen...".

– Om det är så att eleven trots stöd och anpassningar inte når upp till kunskapskraven måste skolan utreda det, men då kan skolan hoppa över det steget för att det är lättare att ge en F-varning istället.

– Man gör eleven till problemet fast det är undervisningen som är problemet. Här hamnar elever med funktionsnedsättningar ofta i kläm, säger Wern Palmius.

– Jag har varit med om hårresande exempel där läraren inte har dokumenterat något av vad eleverna gjort under hela terminen. Sedan får eleverna ett prov i november som är betygsgrundande där eleverna som inte når lärarens gräns för godkänt resultat på provet får en F-varning, fortsätter han.

På högstadiet och gymnasiet förekommer det också ofta att elever får "rester". En rest kan bestå av arbetsuppgifter eller inlämningsuppgifter som eleven inte slutfört. Ofta får eleven då veta att de inte kan få betyg om uppgiften inte är gjord.

– Det är inte korrekt handlat av skolan. Det är sällan en uppgift ensam pekar direkt på ett kunskapskrav och om den gör det borde det finnas andra sätt att nå det kunskapskravet. Det är genom undervisningen eleverna ska ges förutsättningar. Man måste fråga vad det berodde på att eleven inte lyckades; förstod eleven uppgiften och fick eleven rätt stöd?

– Det är viktigt att man tittar på vad som står och inte står i kunskapskraven. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

När eleven har en funktionsnedsättning ska skolan enligt skollagen försöka motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

– Det är inget kunskapskrav att kunna fantisera till exempel. För en elev med Aspergers syndrom är det inte en hanterbar uppgift. Man måste förstå att arbetsuppgifterna kan se olika ut för olika elever, säger Wern Palmius.

Publicerat måndag 27 april 2015 Granskat måndag 11 januari 2016