Elever med funktionsnedsättning osynliga i Skolkommissionens förslag

Förslag som innebär ett stärkt generellt specialpedagogiskt stöd till elever i grundskolan är välkomna, men bör inte genomföras på bekostnad av det specifika stöd som elever med funktionsnedsättning har behov av. Det lyfter Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt remissvar till Skolkommissionens slutbetänkande "Samling för skolan – nationell strategi för kunskap och likvärdighet".

Myndigheten delar Skolkommissionens analys av vilka faktorer i det svenska skolsystemet som orsakat problem med bristande likvärdighet och sjunkande kunskapsresultat. De faktorerna har också påverkat och försämrat förutsättningarna för lärande för elever med funktionsnedsättning. Trots det saknar betänkandet genomgående en analys över situationen för barn och unga med funktionsnedsättning i svensk skola.

– Det är bekymmersamt att elever med funktionsnedsättning är osynliga i Skolkommissionens förslag. Att lägga fokus på tidiga generella specialpedagogiska insatser är bra, men man ska inte sammanblanda det med det specifika stöd som en elev med en funktionsnedsättning kan ha behov av för att nå målen och känna delaktighet. De specifika insatserna behöver dessutom oftast utformas i en elevnära miljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Vi delar utredningens bedömningar när det gäller behovet av att förtydliga den statliga styrningen och behovet av en myndighetsöversyn, liksom behovet av samverkan när det gäller elevhälsa. Vi efterlyser dock statistik som gör det möjligt att följa upp skolresultaten för elever med funktionsnedsättning. Det skulle ge skolaktörer förutsättningar att bidra till en bättre måluppfyllelse för elevgruppen, fortsätter Fredrik Malmberg. 

Utredningen bedömer vidare att tryggheten i skolan bör förbättras.

– Vi håller med, men vi ser även här att elever med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för kränkningar i skolan både av andra elever och av personal. Vi har lång och stor erfarenhet av rådgivning kring hur skolor kan skapa trygga och tillgängliga lärmiljöer. Med ca 4000 rådgivaruppdrag per år över hela Sverige vet vi att behovet av både organisatoriska förändringar och stöd till enskilda elever är stort, konstaterar Fredrik Malmberg.

– Man kan sammanfatta vårt remissvar med "närmare, mer och bättre" när det gäller gruppen elever med funktionsnedsättning. Vi behöver arbeta nära skolverksamheterna för att ge både expertkompetens och stöd kring generella anpassningar. Skolor behöver bli bättre rustade att möta den här elevgruppen. Det behövs mer satsningar på specialpedagogisk forskning, forskning om teckenspråk och funktionshinderfrågor. Lärarutbildningarna behöver också ge blivande lärare bättre verktyg för att ge elever med funktionsnedsättning en tillgänglig utbildning, avslutar Fredrik Malmberg.

Publicerat tisdag 5 september 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018