bild på fingrar som skriver på ett tangentbord

Distanskurser för en levande verksamhet

Idag publiceras Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurser med start våren 2016.

En av våra flitigaste kursdeltagare Leena Vuorenmaa arbetar som specialpedagog och biträdande rektor på Dialogskolan i Stockholm. Just nu deltar hon i flera distanskurser, bland annat Förskola – en plats för alla barn och Utvecklingsstörning – utvecklingsmöjligheter.

Vad ser du för fördelar att delta i våra nätbaserade kurser?

– Det är ett tillgängligt och smidigt sätt att kontinuerligt fortbilda och uppdatera sig. Jag kan ta del av goda exempel och dela med mig av likadana. Det är viktigt för mig, eftersom vi ofta får höra så mycket negativt om skolan. Jag anser att det inte är särskilt konstruktivt och söker mig därför till forum där jag kan få bekräftelse på ett sätt som driver skolutvecklingen framåt.

Hur upplever du att kunskaps- och erfarenhetsutbytet fungerar?

– Jag upplever en god balans av kopplingar till kursmaterial och egna reflektioner och tankar kopplat till den egna verksamheten. De ramar vi får gör att erfarenhetsutbytet blir fokuserat, utan att styra vad som är rätt och fel. Förutom de frågeställningar som kursledarna ger utifrån kursmaterialet, så ges utrymme för egna funderingar och reflektioner.

Har någon eller några av kurserna gett dig kunskap och nya insikter som på något sätt gett effekter för eleverna i din verksamhet?

– Alla kurser jag deltar i ger mig kunskaper att utveckla verksamheten. Det finns alltid en tydlig koppling till styrdokument i distanskurserna. Det förenklar kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet jag gör som biträdande rektor och specialpedagog.

– Jag tycker att flera av kursuppläggen går att tillämpa efter att de bearbetats till verksamhetens behov och förutsättningar på ett lysande sätt. Kurserna ger mig möjlighet att på flera olika sätt fördjupa de analyser som jag ändå gör kontinuerligt i min verksamhet.

Hur ser du på vårt kursutbud, är det något vi behöver förbättra?

– Jag tycker att SPSM har ett brett kursutbud. Skickar gärna med en önskan om fler fördjupningskurser eller fortsättningskurser. Dessa skulle bygga vidare på de kurser som ges enligt dagens kursutbud. En mer avancerad del där förutsättningen att kunna delta är att först ha deltagit i grundkursen.

Vårens distanskurser - grund och fördjupning

Två fördjupningskurser startar till våren, Att möta elever med hörselnedsättning del 2 och Tidigt inträffad dövblindhet steg 2. Till hösten 2016 planeras en fördjupningskurs inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Denna riktar sig bara till specialpedagoger som genomgått grundutbildning inom området.

Publicerat tisdag 10 november 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016