Glada elever som gör en samarbetsövning utomhus

Bristande tillgänglighet är diskriminering från 1 januari

Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Alla skolformer, liksom förskola och fritidshem, berörs av lagen.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten välkomnar tillägget i diskrimineringslagen. Vi arbetar dagligen med frågan om hur vi förbättrar tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar. Vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning i förskolor och skolor är en praktisk hjälp att komma igång med arbetet, berättar Catrin Tufvesson, myndighetens samordnare för fördjupningsområdet tillgänglighet.

Kravet på tillgänglighet gäller inte bara lokalerna, även undervisningen ska enligt lagen anpassas till de behov elever med funktionsnedsättning kan ha. Det är nödvändigt för att skapa en tillgänglig verksamhet.

– En tillgänglig verksamhet anpassar den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. De delarna behöver följas åt för att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och vara delaktiga på lika villkor som sina kamrater, säger hon.

Praktisk hjälp att komma igång

Intresset för värderingsverktyget för tillgänglig utbildning är stort och 12 000 exemplar har hittills levererats till landets skolor. Verktyget underlättar det praktiska arbetet och används för att göra en nulägesbeskrivning och att identifiera vilka åtgärder verksamheten behöver göra för att lärmiljön ska bli mer tillgänglig. Till det kan man sedan söka en distansutbildning hos SPSM eller vända sig till oss för att få råd och stöd i arbetet.

- Verktyget kan med fördel införlivas i verksamhetens kvalitetsarbete, värdegrundsarbete och i det pedagogiska samtalet, säger Catrin Tufvesson.

Det här innebär lagändringen

Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet i sina kontakter med verksamhetsutövare, till exempel inom restaurang, butik, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård. Verksamhetsutövare är ansvariga att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

– En annan sak att notera är att ordet funktionshinder byts ut till funktionsnedsättning i diskrimineringslagen. Det kommer också att ske i skollagen, säger Catrin Tufvesson.

Artikel hos Föräldrakraft där jurist beskriver exempel från skolområdet.

Dessa områden omfattas

Tanken är att det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet. För företag med färre än tio anställda och privatpersoner som erbjuder varor och tjänster gäller inte förbudet. Däremot omfattas alla företag inom hälso- och sjukvården, det vill säga även om de har färre än tio anställda.

Det nya förbudet omfattar alla områden som diskrimineringslagen täcker idag med vissa undantag för bostadsföretag:

 • Arbetslivet
 • Utbildning
 • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • Start och bedrivande av näringsverksamhet
 • Yrkesbehörighet
 • Medlemskap i vissa organisationer
 • Varor och tjänster (utanför privat- och familjelivet)
 • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis marknader, mässor eller konserter)
 • Hälso- och sjukvården
 • Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
 • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Statligt studiestöd
 • Värn- och civilplikt
 • Offentlig anställning
Publicerat onsdag 17 december 2014 Granskat måndag 11 januari 2016