Allt börjar med skolklimatet

Malin Gren Landell är regeringens utredare i frågan om problematisk frånvaro. Hennes utredning ska landa på Utbildningsdepartementets bord i slutet av december. Här ger hon några råd om hur skolan kan minska frånvaron och främja närvaron.

Foajén på Linköpings universitetssjukhus är grå som hösthimlen. Stenväggen pryds av gyllene cirklar. De skickar ut skimrande strålar över hela golvet. Här arbetar Malin, legitimerad psykolog och psykoterapeut, inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon berättar om framgångsfaktorer för hög närvaro i skolan.

– Allt börjar med skolklimatet. Det ska finnas trygghet och studiero i skolan. Skolpersonalen behöver baskunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så att de kan förutse vad som gör att vissa elever inte trivs i klassrummet. Det är en basnivå, säger Malin.

Det finns ingen systematisk forskning i Sverige om problematisk frånvaro. Malin har själv gjort mindre studier och hennes yrkesmässiga inriktning på social rädsla och social ångest blev bron vidare till utredaruppdraget. Hennes tips är inte vetenskapligt belagda och beforskade, men hon kan se vissa mönster.

Viktigt att se varje elev

Utifrån rektorns och lärarnas horisont lyfter Malin fram hur viktigt det är att se varje elev. Läraren är den första instansen som ser vad som händer i klassrummet. Att skapa goda relationer med elever och föräldrar är en nyckel.

– Fråga en elev som varit frånvarande, vare sig det är giltig eller olovlig frånvaro, hur läget är. Det gör att eleven känner sig sedd. Ring upp elever med ogiltig frånvaro direkt och fråga var de är. Det är ett tydligt sätt att visa att skolan saknar dem.

Den personliga kontakten är betydelsefull också i kontakten med hemmet. När eleven rapporteras som frånvarande gäller det att skolan har ett bra system för att följa upp frånvaron.

– Oberoende om det är läraren, en administratör eller någon från elevhälsan som hör av sig, så är det viktigt att det är den person som är bäst lämpad att ha kontakten med hemmet.

Kommunikation och förebyggande arbete

Rektorn ska leda och kommunicera till lärarna, eleverna och föräldrarna varför det är viktigt att eleverna är i skolan. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. De ska vara väl synliga för både elever och lärare. Studie- och yrkesvägledare, elevråd och elevskyddsombuden har också nyckelfunktioner.

– Studie- och yrkesvägledarna behöver arbeta med att skapa framtidsbilder och visioner hos eleverna. Då blir studierna ett led i att nå sina yrkesmål. Elevråd och elevskyddsombud kan visa vilka riskområden som finns. Genom att lyssna på eleverna blir det tydligt att vissa klassrum "saknar luft" eller att "stolarna är fruktansvärt obekväma".

Malin poängterar även vikten av ett systematiskt perspektiv: att se mönster i skolans närvaro- och frånvarosiffror. Rektorn behöver se närvaromönster och fundera över hur den egna verksamheten arbetar.

– Den giltiga frånvaron kan vara inkörsporten till längre frånvaro och därför bör närvaroarbetet vara en naturlig del av skolans kvalitetsarbete, säger Malin.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 4 2016.

Publicerat måndag 12 december 2016 Granskat fredag 18 maj 2018