Shanti Ingeström

Alla barn har rätt att komma till tals

Shanti Ingeström från Barnombudsmannen var en av inspirationsföreläsarna på konferensen Kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation den 18 mars. Hon berättade om det material och den arbetsmetod som de har tagit fram på uppdrag av regeringen för att lyssna till barn och unga.

Unga Direkt – en metod att lyssna till barn och unga
Unga Direkt är en arbetsmetod som Barnombudsmannen använder för att lyssna på vad barn och ungdomar själva tycker i olika frågor och som bygger på en norsk modell. Tanken med metoden är att barnen är experter på sin egen situation och utifrån det kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.
– Metoden innebär att vi på allvar lyssnar till vad barn och ungdomar har att säga och att vi låter dem prata till punkt utan att störa dem med egna värderingar och åsikter, berättar Shanti Ingeström.

Hur metoden kan användas
Kommuner, landsting, regioner och myndigheter har verksamheter där barn och ungdomar är en del av målgruppen. På myndighetsnivå kan det till exempel handla om att lyssna till barnen när man ska ta fram föreskrifter inom olika områden som berör barn och ungdomar.
– I kommunerna finns flera verksamheter där barn och ungdomar berörs varje dag såsom socialtjänst, skola, barnomsorg, kultur och fritid. Simrishamn har till exempel börjat att använda sig av Unga Direkt, säger Shanti.

Metod i flera steg
Arbetsmetoden är indelad i sex moment.
1. Förberedelser
2. Information och kontakt med barn och ungdomar
3. Informationsträff
4. Planering av första arbetsträffen
5. Första arbetsträffen
6. Andra arbetsträffen

– Barnen som har varit med i det här arbetet har upplevt att det för första gången är någon som verkligen har lyssnat och de har blivit väldigt engagerade. De har förstått att vad de har sagt kan hjälpa andra i framtiden, säger Shanti.

Vidareutveckla metoden för barn med funktionsnedsättningar
Barnombudsmannen har fått i uppdrag att vidareutveckla metoden för att lyssna till barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Metodutvecklingen gäller särskilt det behov av stöd som kan krävas för att barn med funktionsnedsättningar som medför kommunikationssvårigheter ska kunna komma till tals.

– Vi kommer att behöva vara mer flexibla i metoden och förberedelsefasen blir jätteviktig. Likaså behöver vi ha kommunikationsstöd som är anpassade efter barnens behov. Det kan till exempel handla om att arbeta med bildmaterial och samtalsmattor som stöd, avslutar Shanti.

Barnombudsmannen kommer att prata med barn runt om i hela landet. De påbörjar det här arbetet nu i vår och håller på fram till juni. De kommer då att samarbeta med flera myndigheter och organisationer, bland annat med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar samt handikappförbunden.

Av: Maria Sjöberg

Publicerat torsdag 19 mars 2015 Granskat onsdag 27 januari 2016