Sammanfattning och reflektion

Ni har nu tagit del av ett innehåll som belyser viktiga aspekter av arbetet med att uppmärksamma att elever kan vara i behov av stöd.

Uppmärksamma och förstå elevers behov

Genom analysen och förståelsen av det som framkommer i kartläggningsmaterialet, bedömningsstödet och nationella proven kopplade till garantin för tidiga stödinsatser, kan arbetet med att utforma stödinsatser som underlättar elevers lärande bli framgångsrikt.

Innehållet i delen har handlat om:

 • betydelsen av att på ett systematiskt sätt samla in och analysera information/data för att få en helhetsbild av elevers skolsituation 
 • vilka olika typer av information som kan behövas 
 • hur ni kan ställa frågor till och resonera tillsammans om den information och data ni har för att förstå elevers behov i skolsituationen och i olika lärmiljöer, ur olika aspekter
 • betydelsen av att ta reda på om vår förståelse av och slutsatser kring elevers behov delas av eleverna själva och deras vårdnadshavare.

Var befinner ni er?

Gör avslutande reflektioner och en enkel skattning med hjälp av en femgradig skala, där 1 betyder "stämmer inte alls" och 5 betyder "stämmer helt" (1-5) kring områdena ovan kopplade till ert nuläge på skolan.


Vi samlar in tillräckligt mycket information och data om helheten i våra elevers skolsituation när vi ska förstå vilka behov av stöd som finns.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vi har fungerande analysfrågor som hjälper oss förstå vad informationen och datan berättar för oss om elevers behov.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vi säkerställer att våra elever och deras vårdnadshavare upplever att de är delaktiga och viktiga för oss när det gäller att förstå de behov av stöd som kan finnas i undervisningen och i olika lärmiljöer.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt). 
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?  

Vad tar ni med er från den här delen av nya insikter, kunskaper och funderingar? 

 • Skriv ned de punkter som är viktiga för er, som ni kan återkomma till senare i materialet.

Gå vidare till Moment 3

Publicerat tisdag 21 september 2021