Sammanfattning och reflektion

Forma undervisningen utifrån elevernas behov

Innehållet i den här delen har handlat om hur ni använder det ni fått veta genom att analysera och samtala om elevernas resultat i obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov. Den informationen, liksom allt annat ni vet och förstår om era elever, är det som behöver ligga till grund för hur ni planerar och formar undervisning och stödinsatser för dem. När lärares förhållningssätt och undervisning möter elevernas tankevärld, erfarenheter och behov där de befinner sig just då, kan lärande och utveckling ske. 

Materialet har bland annat handlat om:

 • att ställa den egna undervisningspraktiken i relation till resultaten av kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov samt de slutsatser som dragits av analysen – Vad fungerar i undervisningen? Vad behöver förändras för att undervisningen i ännu högre grad ska möta elevernas olika behov och förutsättningar?
 • betydelsen av att göra elever och vårdnadshavare delaktiga i utformningen av stödinsatser för att de ska kunna bli framgångsrika och hjälpa eleven.
 • lärares prestigelösa samarbete som en framgångsfaktor för att utveckla undervisning och arbete med stödinsatser genom att lära tillsammans och lära av varandra. 
 • olika exempel på arbetssätt och extra anpassningar som kan vara framgångsrika både på grupp- och individnivå i den ordinarie undervisningen.

Var befinner ni er? 

Gör avslutande reflektioner och en enkel skattning med hjälp av en femgradig skala, där 1 betyder "stämmer inte alls" och 5 betyder "stämmer helt" (1-5) kring områdena ovan kopplade till ert nuläge på skolan.  


Vi arbetar medvetet med att utforma undervisningen med hjälp av de slutsatser vi drar efter analysen av våra elevers resultat i det obligatoriska kartläggningsmaterialet, de obligatoriska bedömningsstöden och nationella proven. 

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt). 
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vi samtalar alltid med elever och vårdnadshavare i processen med att utforma stödinsatser som vi tror kan fungera för eleven.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vårt samarbetsklimat gör att vi lär tillsammans och lär av varandra. Vi ökar vår kunskap och blir tryggare och säkrare i professionen tillsammans.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vi strävar efter att variera undervisningen på många olika sätt. Vi vill åstadkomma en undervisning där alla elever kan lära tillsammans i gruppens gemenskap i så hög grad som möjligt, med hjälp av olika metoder, lärverktyg och arbetssätt.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vad tar ni med er från den här delen av nya insikter, kunskap och funderingar?  

 • Skriv ned de punkter som är viktiga för er, som ni kan återkomma till senare i materialet.

Gå vidare till Moment 4

Publicerat tisdag 21 september 2021