Foto av böcker och tidskriftssamlare i en bokhylla

Del 1 - Att tänka som en forskare och handla som en praktiker

Del 1 handlar insamling av information för att uppmärksamma och analysera elevers behov. Det kan göras på många olika sätt.

Läs

Inventering av nuläge 

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala universitet, talar om vikten av att utgå från skolans mål för att kunna samla in data som kan ge rimliga svar på var eleverna befinner sig i sin utveckling och på hur undervisningen fungerar för elevernas möjligheter att nå målen. Det är viktigt att noga välja och vara tydlig med hur data ska samlas in och att insamlad data analyseras på ett systematiskt sätt.

Kontinuerlig insamling av information och data

Det systematiska arbetet med att följa elevernas kunskapsutveckling och hur undervisning och stödinsatser fungerar är en ständigt pågående process och det behöver vara en del av det vardagliga arbetet i skolan. Som stöd för en likvärdig bedömning finns de nationella materialen inom garantin för tidiga stödinsatser. Det är obligatoriskt att genomföra  

  • kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken på höstterminen i förskoleklass  
  • bedömningsstöd på höst- och vårtermin i årskurs 1   
  • nationella prov på vårterminen i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan). 

Förutom att samla in information vid de obligatoriska tillfällena behöver ni på olika sätt samla in information för att få underlag till att analysera om undervisningen och eventuella stödinsatser fungerar för eleven och att eleven utvecklas i sitt lärande. 

Lyssna

Ladda ner och lyssna på ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 2 av 4" (Ljud, 11 MB)

Transkribering av "Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 2 av 4" (PDF-dokument, 41 kB)

Ljudfilen ingår i serien ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker”. Det är fyra ljudfiler med Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala universitet. 

Reflektera och diskutera

Information och data om elevernas kunskaper och om hur undervisningen fungerar behöver samlas in för att ni ska få underlag till analys av behov inför fortsatt arbete. Det handlar främst om att sätta ord på det ni ser och tänker. Reflektera över följande frågor. Gör gärna korta anteckningar som stöd för minnet.

  • Hur gör vi för att samla information om elevernas kunskapsutveckling i det vardagliga arbetet?
  • Hur använder vi den insamlade informationen när vi ska analysera hur undervisning och stödinsatser behöver utformas?

Gå vidare till nästa del

Publicerat fredag 11 februari 2022