Del 2 - Samarbete och kommunikation för elevernas bästa

Del 2 handlar om samarbete och kommunikation i arbetet med stödinsatser. Delen lyfter också betydelsen av att elever erbjudes ett gott stöd från många personer på skolan samt att vårdnadshavare och personal samarbetar på ett konstruktivt sätt. 

Läs

Samarbete för att främja lärande och hälsa

Det är angeläget att personalen tillsammans tillvaratar sina erfarenheter av uppföljning och utvärdering av stödinsatser. Rektor ansvarar för att skapa förutsättningar för dialog kring såväl framgångsfaktorer som utmaningar i skolans organisation, i olika elevgrupper och i förhållande till enskilda elever. Det handlar om att upptäcka mönster och dra slutsatser kring elevernas lärande och måluppfyllelse utifrån den undervisning och de stödinsatser som genomförts. Motsvarar det stöd eleverna fått de behov som framkom i ett visst bedömningsunderlag? Vilket resultat har stödet gett? Det kan också handla om att upptäcka andra faktorer som påverkar elevernas lärande och välbefinnande såsom exempelvis trygghet och studiero eller omständigheter i förhållande till den fysiska eller sociala lärmiljön. I utvärderingen är det värdefullt att zooma in på specifika kunskaper eller ett ämnesinnehåll men vid behov också zooma ut och betrakta elevernas skolsituation i dess helhet. Lärare, rektor och elevhälsan kan med stöd av den information som finns identifiera utvecklingsområden som på sikt kan förebygga skolsvårigheter och främja lärande. På så sätt kan det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande elevhälsoarbetet sammanlänkas och bilda en helhet. För att lyckas i detta arbete krävs en god kommunikation och ett gott samarbete mellan berörd personal, elever och vårdnadshavare. 

Se 

Samarbete och kommunikation för elevernas bästa

Johan Malmqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, berättar. Här lyfts betydelsen av att elever erbjuds ett gott stöd från många personer på skolan samt att vårdnadshavare och personal samarbetar på ett konstruktivt sätt.

I filmen används begreppet kunskapskrav, vilket i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22, är utbytt mot begreppen betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper.

Reflektera och diskutera 

  • Hur gör ni för att skapa ett gott samarbete med vårdnadshavare till elever som möter svårigheter i skolan?  Finns det särskilda framgångsfaktorer och utmaningar som behöver tas om hand? 
  • Hur arbetar ni för att bibehålla goda relationer om det uppstår situationer där vårdnadshavare och skolans personal inte är överens? 

Gå vidare till nästa del

Publicerat tisdag 21 september 2021