Moment 2 - Uppmärksamma och förstå elevers behov

Syftet med momentet är att visa på hur information om var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och hur undervisningen fungerar, kan analyseras på ett systematiskt sätt för att uppmärksamma hur undervisning och stödinsatser behöver utformas. Syftet är också att lyfta betydelsen av elevens delaktighet i arbetet med att uppmärksamma och förstå elevers behov.

Läs

Utgångspunkter i moment 2 

Elevernas behov i centrum

I arbetet med stödinsatser riktade till elever är det viktigt att lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd med utgångspunkt i de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas. Det förutsätter att man uppmärksammar och förstår vilka elevens behov är och skaffar sig en bild av hur dessa kan tillgodoses på bästa sätt. I slutbetänkandet av statens offentliga utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven “Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning” (SOU 2021:11) uppmärksammas att det på många skolor finns stora utmaningar i arbetet med stödinsatser. En utmaning är att erbjuda stöd som utgår från elevernas olika förutsättningar och behov, både när det gäller stödets innehåll, form och omfattning. Det är med andra ord viktigt att de stödinsatser som sätts in är välgrundade och verkligen motsvarar elevernas behov. Detta är ett tillsammansarbete och rektor ansvarar för att skapa förutsättningar i organisationen för att möta elevers olika behov och för att på olika sätt stötta personalen i arbetet. 

Elevernas egen bild är avgörande

I det här momentet riktas fokus särskilt mot elevers rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i frågor som rör undervisning och stödinsatser. Elevers delaktighet är en framgångsfaktor för att lyckas i arbetet med stödinsatser. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 förstärktes detta perspektiv ytterligare. Det innebär i praktiken att lärare behöver skapa en bred förståelse och kunskap som både grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet men också på de bilder som eleverna ger uttryck för i olika sammanhang. 

Publicerat onsdag 1 mars 2023