Frågor som stöd vid uppföljning och utvärdering

Exempel på frågor att ställa vid uppföljning och utvärdering av undervisning och stödinsatser  

Grupp- och individnivå 

 • Vilket resultat har stödet lett till? Vilken utveckling har skett? Hur kan resultatet tolkas och förstås? Har ni lärare samma uppfattning om elevens utveckling? 
 • Motsvarar utvecklingen förväntningarna utifrån insatsens syfte och mål? 
 • Hur motsvarar lärarens val av metoder, arbetssätt och förhållningssätt elevens behov? Vad kan behöva förändras utifrån era teorier och erfarenheter? 
 • Hur upplever eleven och vårdnadshavaren att stödet har fungerat? Skulle eleven önska att stödet förändrades, i så fall hur? 
 • Känner sig eleven delaktig och inkluderad i olika sammanhang, så som pedagogisk, social och fysisk lärmiljö? Hur märks det?
 • Är stödet tillräckligt utifrån elevens behov? Om inte, vad beror det på? Behöver fler perspektiv eller orsaker synliggöras och tas om hand? I så fall vilka?
 • Behöver ni lärare ytterligare information och kunskap? Är det aktuellt att involvera fler personer eller professioner till exempel inom elevhälsan? 
 • Bör de extra anpassningarna justeras, intensifieras eller förändras? I så fall varför, vad, hur och när?
 • Får eleven stöd i alla ämnen, situationer och miljöer där behov finns? Vad påverkar stödets innehåll, form och omfattning?
 • Behöver det göras en anmälan till rektorn för att utreda behov av särskilt stöd? 

Organisationsnivå 

 • Vilka rutiner finns för att lämna över och ta emot information om elevernas behov och stödinsatser i samband med övergångar och lärarbyte? Fungerar de? 
 • Vilka förändringar och insatser behöver göras på individ-, grupp- och skolnivå utifrån uppföljningen och utvärderingen av undervisning och stödinsatser?   
 • Hur kan uppföljningen och utvärderingen av stödinsatserna ge en bild av skolans styrkor och utmaningar?  Hur kan de tas omhand framöver?
Publicerat onsdag 22 september 2021