Del 1 - Att tänka som en forskare och handla som en praktiker

Del 1 introduceras ett forskningsinspirerat arbetssätt som kan användas i arbetet med att utveckla undervisning och stödinsatser. Delen handlar också om skolans uppdrag och mål.

Läs

Vetenskapligt förhållningssätt och skolans mål 

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, beskriver att det vanligaste sättet att göra forskning användbar inom skolan är spridning av kunskap. Det kan vara forskare som presenterar resultat från vetenskapliga studier eller till exempel Skolforskningsinstitutet som sammanställer bästa befintliga kunskap i olika forskningsöversikter och presenterar resultaten på ett sätt så det blir användbart för verksamma inom skolväsendet/skolan. Ett annat sätt, som man kanske inte tänker på i första hand, är att göra skolan mer vetenskaplig genom att använda idéer och arbetssätt från forskningen som verktyg i arbetet att utveckla verksamheten. Det är just det sättet som Claes lyfter fram i fyra ljudfiler som vi kallar ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker”.

Han menar att lärare skulle kunna ha hjälp av att använda vetenskapliga redskap i tänkandet om till exempel arbetet med stödinsatser. Forskare beskrivs ofta arbeta i team och de undersöker olika fenomen på ett nyfiket och utforskande sätt. Det är viktigt för dem att noga välja metod för hur data om fenomenen ska samlas in och att datan analyseras på ett systematiskt sätt. Tillsammans försöker forskarna se fenomenen ur olika perspektiv för att kunna förstå och förklara fenomenen bättre. Nya teorier om fenomenen prövas och omprövas flera gånger för att se om de fungerar och om de kan utvecklas vidare. För att göra resultaten trovärdiga och för att säkra att ny kunskap är vetenskapligt grundad tar forskarna stöd i andra forskares erfarenheter och kunskaper om fenomenen.

Det går att inspireras av forskarnas arbetssätt i arbetet med utveckling av undervisning och stödinsatser. Claes menar att ett forskningsinspirerat arbetssätt skulle kunna leda till ett tydligt fokus på vad arbetet med till exempel stödinsatser ska handla om. Lärarnas egna erfarenheter och teorier om undervisning och lärande kan användas som redskap i arbetet med att ge perspektiv på frågeställningar om undervisningen. Ett forskningsinspirerat arbetssätt förutsätter att alla inblandade har ett vetenskapligt förhållningssätt. Där beskriver Claes hur skolan kan gå tillväga för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och hur man använder det vid utforskandet av den egna verksamheten. 

Skolans breda uppdrag

I den första ljudfilen lyfter även Claes även betydelsen av att målen för verksamheten är tydliga och kända av alla inblandade när ni ska utveckla er skola med stöd av verktyg från forskningen. Skolans uppdrag är brett och omfattande och det breda uppdraget är beskrivet på olika sätt och på olika ställen i skollag och övriga styrdokument. Claes har i sitt arbete identifierat sju olika uppdrag eller mål för skolan: 

  • kunskapsuppdrag
  • främjande av en livslång lust att lära
  • överföring av värden för ett demokratiskt och välfungerande samhälle
  • kompensatoriskt uppdrag som ger alla elever möjligheter att utvecklas så långt som möjligt
  • utveckling av ”dygder”, det vill säga goda egenskaper och förmågor som främjar deltagandet i samhället
  • främjande av gemenskap
  • främjande av hälsa.

För att arbetet med garantin för tidiga stödinsatser inom svenska och matematik ska vara framgångsrikt menar Claes att det är viktigt att alla aspekter i det breda skoluppdraget finns med när undervisning och stödinsatser utformas. En elevs behov av stöd kan uppstå av många olika anledningar och visa sig på olika sätt, exempelvis genom bekymmer med läs- och skrivutveckling, men stödbehovet kan vara bredare än så. Att ta in flera aspekter av skolans breda uppdrag i arbetet med garantin, hjälper också till att se elevers hela skolsituation och behov.

Lyssna

Ladda ner och lyssna på ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 1 av 4" (Ljud, 14 MB)

Transkribering av "Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 1 av 4" (PDF-dokument, 43 kB)

Ljudfilen ingår i serien ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker”. Det är fyra ljudfiler med Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala universitet. 

Reflektera och diskutera 

Som en del i ett vetenskapligt förhållningssätt lyfts i avsnittet vikten av att tydliggöra för sig själv, inom ett arbetslag eller inom personalen på en skola i sin helhet, vilka teorier som ligger till grund för hur verksamhet och undervisning utformas. Ordet teori kanske inte är ett ord som används i det vardagliga skolarbetet, men genom att reflektera kring följande frågor kan ni få fatt i förklaringssätt som ligger till grund för val av arbetssätt och metoder. Gör gärna korta anteckningar som stöd för minnet.

  • Varför undervisar vi som vi gör? Vilka är våra bärande idéer när vi planerar och utformar lektionernas innehåll och form?
  • Hur syns de sju olika målen för skolan i vår verksamhet?

Gå vidare till nästa del

Publicerat onsdag 2 februari 2022