Frågor som stöd vid analys

 • Hur ser bilden av elevernas lärande och måluppfyllelse ut, både i relation till olika ämnen men också utifrån skolans breda uppdrag?  Finns det olika bilder?  Är det något som överraskar er eller sticker ut?   
 • Hur kan ni tolka och dra slutsatser utifrån den information som finns? Vad säger informationen er? Vilka områden eller moment behöver ni lägga mer vikt vid i undervisningen för gruppen och för enskilda elever?  
 • Vilka framgångsfaktorer och utmaningar ser ni utifrån hela gruppens och enskilda elevers utveckling, lärande och välbefinnande? Vilka faktorer är särskilt betydelsefulla? 
 • Hur ser hela skolsituationen ut? Både beträffande gruppen och enskilda elever. Det vill säga hur ser behoven ut under olika delar av dagen, vid olika moment, i olika lärmiljöer, situationer och ämnen. Vilka likheter och skillnader finns exempelvis mellan olika ämnen och lärmiljöer? Ser ni några mönster? 
 • Hur påverkar val av arbetssätt, metoder och förhållningssätt olika elevers lärande och engagemang? Hur påverkas de positivt och/eller negativt? Finns det arbetssätt och förhållningssätt som är särskilt framgångsrika för elever i behov av stödinsatser?  
 • Hur ser elevernas bilder av undervisningen och skolsituationen ut? Vilka olika bilder finns bland eleverna och hur kan de tolkas? Finns det mönster eller något som sticker ut?
 • Vad kan ni lärare göra när det är svårt att få grepp om en elevs tankar om sin skolsituation? 
 • Hur kan vårdnadshavarnas tankar och kunskaper om sitt barn tas tillvara? Vad säger informationen er? 
 • Hur påverkar relationen mellan elever och lärare gruppens och enskilda elevers lärande och välbefinnande? Vad är särskilt betydelsefullt för att utveckla förtroendefulla relationer i aktuell elevgrupp? 
 • Vilka behov finns hos gruppen och enskilda elever både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv? 
 • Vad behöver ni särskilt ta hänsyn till när det gäller elever med olika funktionsnedsättningar, oavsett om det finns en diagnos eller inte?  
 • Finns det något som särskilt behöver uppmärksammas och tas om hand när det gäller exempelvis bakgrund, språk och kön?  
 • Saknar ni kunskap eller information? I så fall vilken?   
 • Hur ser behoven ut på fritidshemmet jämfört med i skolan? Likheter och skillnader? 
 • Behöver ni lärare ta stöd av professioner inom elevhälsan för att få en mer fördjupad förståelse för vissa elevers behov?  Vilka frågor kan behöva ställas utifrån olika perspektiv? 
 • Vilka faktorer i skolans organisation är särskilt betydelsefulla för elevernas utveckling, lärande och välbefinnande? Möjligheter och hinder? Finns det något som behöver diskuteras med rektor och/eller elevhälsans professioner?
Publicerat tisdag 21 september 2021