Moment 6 Bedömning och betyg

I arbetet med dubbla läroplaner behöver du kunskap om vad som gäller för betygssättning i grundsärskolan. Det är även viktigt att veta när och hur betyg ska sättas.

Här får du veta mer om individuella utvecklingsplaner, omdömen och bedömningsstöd. Momentet tar även upp bedömning för lärande och olika typer av bedömningssituationer. 

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om

 • vilka styrdokument som styr arbetet med betyg och bedömning i grundsärskolan
 • bedömningsstöd för grundsärskolan
 • individuell utvecklingsplan med omdöme
 • hur du kan arbeta med bedömning för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Se

Om bedömning och betyg i grundsärskolan

Filmen tar upp planering för bedömning, utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och betygssättning i grundsärskolan. I filmen visas en teckenspråkstolk som översätter det som sägs till svenskt teckenspråk. Filmen är undertextad, klicka på cc. Speltid 6.32 minuter

Hör

Lyssna på Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika värde, avsnitt 59: Bedömning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hur kan du som lärare arbeta med bedömning av elever som går integrerade, det vill säga elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som läser i grundskolan, men följer grundsärskolans läroplan? Medverkande: Daniel Östlund, docent vid Högskolan i Kristianstad och Therese Lindahl, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs

Börja med att läsa detta citat:

"Den samlade bedömningsforskningen visar att arbetet med bedömning blir enklare om bedömningsprocessen delas in i fyra olika steg. De olika stegen fyller olika funktioner och informationen om elevens lärande kan användas på olika sätt av läraren (Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), sidorna 81–112.).

Steg 1 Vart ska eleven?

Steg 2 Var befinner sig eleven i förhållande till kunskapskraven? 

Steg 3 Hur arbetar läraren för att eleven ska utvecklas i riktning mot kunskapskraven? 

Steg 4 Vad kan läraren lära om elevens lärande?"

Ur Skolverkets publikation Kunskapsbedömning i träningsskolan.

Ta del av dessa publikationer:

 1. Integrerade elever, stödmaterial från Skolverket.
  Läs sidorna 27–29: Betyg och bedömning och Dokumentation.
 2. Att planera, bedöma och ge återkoppling – Stöd för undervisning, stödmaterial från Skolverket.
  Läs sidorna 34–43: Bedömning i yngre skolåldrar.
 3. Betyg och betygssättning, allmänt råd från Skolverket.
  Läs sidorna 15–24: Inför betygssättning.
  Läs sidorna 32–39: Betygssättning.
 4. Bedöma för lärande och undervisning, artikel av Diana Berthén, Stockholms universitet, från modulen Tilltro, läsning och demokrati som ingår i modulen Språk-, läs- och skrivutveckling i Skolverkets lärportal.
 5. Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, allmänt råd från Skolverket.
  Läs sidorna 17–24: Den skriftliga individuella utvecklingsplanen och lägg särskilt märke till de delar som gäller grundsärskolan.
 6. Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner, från Skolverket. Läs om kunskapskraven i ditt eller dina ämnen.

Ta även del av de bedömningsstöd som finns för grundsärskolan. De är obligatoriska för elever i årskurs 1, men de kan användas genom hela skoltiden. Bedömningsstöden för årskurs 1–6 ligger öppet så att alla kan ta del av dem. För att komma åt bedömningsstöden för årskurs 7–9 behöver du logga in i Skolverkets bedömningsportal, det kan skolans huvudman eller rektor hjälpa dig med.

Läsanvisningar till dig som är rektor eller arbetar på övergripande nivå

Läs dessa publikationer:

Checklista

Checklista för bedömning sammanfattar vad du som lärare behöver tänka på när det gäller elever som läser integrerat.

Skriv

Skriv ner dina tankar i loggboken om hur du arbetar med bedömning och eller betygssättning idag och vad du kan utveckla. Skriv cirka en halv sida. 

Du som har påbörjat planeringen av ett kunskapsområde eller temaområde i Moment 4 och 5 ska nu avsluta planeringen. Skriv in vilka bedömningssituationer du ska genomföra och vilka bedömningsbara underlag du ska samla in.

Reflektera

Instruktion till er som arbetar kollegialt med studiepaketet: 

Inled träffen med att var och en berättar kort om hur den arbetat med de strategier som valdes efter Moment 5. Dela med er av de tre bästa tipsen.

Frågorna nedan är tänkta för enskild eller kollegial reflektion. Välj frågor som är relevanta utifrån din roll och situation.

 • Bedömning för lärande innebär både att utvärdera undervisningen och att se hur elevens utveckling mot målen ser ut. Vilka insikter har du fått om din undervisning under arbetet med det här studiepaketet?
 • Reflektera kring begreppen formell bedömning och informell bedömning. På vilket sätt återspeglas dessa bedömningsformer i ditt arbete?
 • När du arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning är det bra att använda flera olika verktyg för att inhämta bedömningsbara underlag. Ett exempel är att dokumentera ett boksamtal. Det kan göras genom att ta ett foto på boken och på det samtalsstöd som du och eleven använde under samtalet, tillsammans med dina noteringar. Ett annat exempel är att filma för att dokumentera en lärprocess, det kan eleven själv vara delaktig i. Vilka fler sätt och situationer kan du använda för att skapa allsidiga bedömningsunderlag?
 • Vilka rutiner finns för att följa upp elevernas kunskapsutveckling? Är det något du vill utveckla när det gäller rutiner eller ansvarsfördelning? Tänk igenom de fyra stegen i citatet under rubriken Läs ovan.
 • Hur kan rektorn ge förutsättningar för kollegiala samtal om bedömning?
 • Hur kan skolan tänka kring sambedömning? Hur skulle ni kunna arbeta ämnesövergripande med bedömning? Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni på er skola utifrån perspektiven sambedömning och samstämmighet?

Avslutande reflektion

Instruktion till er som har arbetat kollegialt med studiepaketet

Nu är det dags att göra en gemensam återblick på ert lärande och se framåt genom att diskutera de här frågorna. Gör minnesanteckningar från samtalet, det är bra både för er och rektor att ha den dokumentationen. 

 • Vad gör ni redan idag som fungerar bra? Hur kan ni ta med er de erfarenheterna in i ert fortsatta arbete?
 • Har ni redan genomfört några förändringar i verksamheten eller i lärmiljön utifrån de nya kunskaperna? Vilka effekter har ni sett?
 • Vilka är de tre viktigaste sakerna som ni vill förändra inom en månad? Vilka saker vill ni förändra på längre sikt? Formulera en överskådlig handlingsplan med rubriker som: Vad? När? Hur? och Vem? Ange vem som har ansvaret för området: du själv, arbetslaget, elevhälsan, rektorn eller någon annan.
 • Hur kan ni göra för att hålla i och hålla ut i förändringsarbetet?
 • Hur har arbetet med studiepaketet fungerat hos er? Vad var framgångsrikt för ert kollegiala lärande?
 • Vad är nästa steg i ert fortsatta lärande? 

Instruktion till dig som har arbetat enskilt med studiepaketet

Nu är det dags att se tillbaka på vad du har tagit del av i studiepaketet och tänka på vad det kan leda till i ditt fortsatta arbete. Börja med att läsa igenom din loggbok och skriv därefter ner dina reflektioner:

 1. En nyhet för mig var ...
 2. De viktigaste insikterna som jag har fått är ...
 3. Någonting som jag tror kommer att göra skillnad i mitt uppdrag framöver är ...
 4. Nästa steg i mitt lärande är …

Under ditt arbete med studiepaketet har du antagligen identifierat utvecklingsmöjligheter i din skola eller verksamhet. Sammanfatta det viktigaste som borde förbättras, både inom den närmaste tiden och på längre sikt. Formulera en överskådlig handlingsplan med rubriker som: Vad? När? Hur? och Vem? Ange vem som har ansvaret för området: du själv, lärarna eller arbetslagen, annan personal som arbetar med eleverna, elevhälsan, skolledningen eller någon annan.

Vill du veta mer?

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar med dubbla läroplaner.

De här webbsidorna kan vara bra för att hålla dig uppdaterad om aktuella bestämmelser.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida om bedömning och betyg i grundsärskolan

På Skolverkets webbsida Sätta betyg i grundsärskolan får du bland annat veta mer om:

 • Betygsskalan
 • Kunskapskraven
 • Hur bedömningsunderlagen görs till betyg
 • Terminsbetyg
 • Hur du gör när elevens kunskap inte räcker
 • Hur du kommunicerar betyg med elever
 • Lärarlegitimation – ett krav för att få sätta betyg
Publicerat måndag 5 juli 2021