Moment 4 Pedagogisk planering

I momentet får du fördjupa dig i hur undervisningen kan planeras utifrån dubbla läroplaner. Genom att hitta gemensamma beröringspunkter i kursplanerna kan du utforma en undervisning som fungerar för alla i klassen.

Mål

Mål med momentet är att du ska

 • få fördjupad förståelse för likheter och skillnader i kursplanerna i ditt eller dina ämnen
 • påbörja arbetet med en egen planering av undervisning utifrån dubbla läroplaner.

Se

Om pedagogisk planering för dubbla läroplaner

Den här filmen presenterar ett förslag på en planeringsmodell för dubbla läroplaner. I filmen visas en teckenspråkstolk som översätter det som sägs till svenskt teckenspråk. Filmen har valbar undertext. Speltid 5 minuter.

Planeringsmodellen som presenteras i filmen ovan syftar till att ge dig som lärare överblick över ämnets syfte och långsiktiga mål, kunskapskrav och centralt innehåll i de aktuella kursplanerna. Den kan ge dig stöd i att göra din egen planering av undervisningen, bedömningssituationerna och hur undervisningen ska tillgängliggöras och främja elevernas delaktighet.

Läs

 1. Integrerade elever, stödmaterial från Skolverket.
  Läs sidorna 33–35: Planeringen.
 2. Att planera, bedöma och ge återkoppling – Stöd för undervisning, stödmaterial från Skolverket.
  Läs sidorna 8–21: Att planera för undervisning och bedömning.
 3. Integrerade elever – Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan, rapport från Skolinspektionen. 
  Läs sidorna 13–19: Undervisningen.

Checklista

En pedagogisk planering kan göras på flera olika sätt. Du kan få stöd i din egen planeringsprocess med hjälp av Checklista för planering av undervisning. Den innehåller samma rubriker som planeringsmodellen som presenteras i filmen i det här momentet.

Reflektera

Instruktion till er som arbetar kollegialt med studiepaketet:

Inled er träff med att berätta kort vad ni skrev i loggboken efter Moment 3 om styrdokumenten och FN:s konventioner.

Frågorna nedan är tänkta för enskild eller kollegial reflektion. Välj frågor som är relevanta utifrån din roll och situation.

 • Hur ser din planeringsprocess ut i dag?
 • När det handlar om att planera för en lektion i ditt eller dina ämnen utifrån dubbla kursplaner, vilka utmaningar och möjligheter ser du?
 • Hur tänker du när det handlar om planering av längre undervisningsmoment som omfattar flera lektioner?
 • Hur tänker du när det handlar om planering för ett helt läsår, vad blir viktigt att ta hänsyn till då?
 • Hur planerar du för natur- och samhällsorienterande ämnen när en elev i klassen läser ämnena i block, alltså NO och SO, och de andra eleverna läser ämnena var för sig?

Skriv

Skriv ner dina tankar i loggboken om hur du arbetar med pedagogisk planering idag och vad du kan utveckla. Skriv cirka en halv sida.

Uppgift till nästa träff

Du ska nu påbörja arbetet med att skapa en planering för ett kunskapsområde eller ett temaområde. Din planering ska täcka in relevant innehåll från båda läroplanerna.

Använd enbart rubrikerna Syfte och långsiktiga mål, Kunskapskrav och Centralt innehåll i den här uppgiften. Vänta med att skriva om undervisning, bedömning, delaktighet och tillgänglighet, de områdena arbetar du med i kommande moment i studiepaketet.

Utforma din planering på valfritt sätt. Ta gärna inspiration från filmen Om pedagogisk planering för dubbla läroplaner, som finns här på sidan eller Checklista för planering av undervisning.

Vill du veta mer?


Gå vidare till Moment 5

Publicerat måndag 5 juli 2021