Moment 5 Tillgängliga lärmiljöer

Skolans lärmiljöer behöver utformas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar att lyckas i sitt lärande och vara delaktiga. Här får du veta hur du kan göra lärmiljöerna mer tillgängliga för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Du som lärare behöver ha kunskap om och förstå konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Du behöver också skaffa dig god kunskap om hur dina elever lär sig bäst och hur de upplever sin skolsituation.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om

 • olika perspektiv på delaktighet och tillgänglighet
 • pedagogiska strategier för att tillgängliggöra lärmiljöerna. 

Se

Arbetsminne och långtidsminne

Filmen berättar vad nedsatt arbetsminne innebär och ger flera exempel på arbetssätt som kan stötta minnet. Filmen är undertextad, klicka på CC i den svarta listen. Speltid 4 minuter.

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Filmen är undertextad, klicka på CC i den svarta listen. Speltid 6 minuter.

Hör

Lyssna på Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika värde, avsnitt 60: Tillgänglighet och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö när det kommer till elever mottagna i grundsärskolan som är integrerad i grundskoleklass? Samläsning ställer vissa krav på skolverksamheterna, de behöver förutsättningar och verktyg för att kunna skapa både en social och pedagogisk delaktighet och vad säger forskningen om detta? Medverkande: Linda Petersson Bloom, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och doktorand, samt Daniel Östlund, docent vid Högskola i Kristianstad. Samtalsledare är Erika Bergman pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Läs

 1. Integrerade elever, stödmaterial från Skolverket.
  Läs sidorna 10–17: Integrering – inkludering och Integrering för vem och varför.
 2. Delaktighet – ett arbetssätt i skolan, stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  Läs sidorna 11–29: Delaktighetsmodellen – ett arbetssätt för ökad delaktighet i skolan och Sex aspekter på delaktighet.
 3. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, förskola, skola, fritidshem – handledning, från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  Läs sidorna 9–16: Arbeta med tillgänglig utbildning och Tillgänglig lärmiljö.
  Läs sidorna 45–46: Meningsskapande och motivation.
 4. Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsidor om tillgänglighet och delaktighet.
  Ta del av innehållet på sidorna på ett översiktligt sätt.

Checklista

På sidan Checklista för tillgänglighet och delaktighet hittar du mer stöd i arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Reflektera

Instruktion till er som arbetar kollegialt med studiepaketet: 

Inled er träff med att berätta kort om planeringen som ni har påbörjat efter Moment 4.

Frågorna nedan är tänkta för enskild eller kollegial reflektion. Välj frågor som är relevanta utifrån din roll och situation.

 • Vad gör du som fungerar bra och vad behöver du utveckla i din undervisning för att skapa ett sammanhang där elever kan utvecklas tillsammans, även i ämnen där eleverna läser enligt olika kursplaner och befinner sig på olika kunskapsnivåer?
 • Hur kan du utforma arbetsuppgifter utifrån grundsärskolans och grundskolans kursplaner inom ett visst område?
 • Vilka undervisningsstrategier kan ge god effekt för både integrerade elever och klassen i övrigt?
 • Vilka strategier kan du använda dig av för att ge integrerade elever förutsättningar för att bli delaktiga i grupparbeten och komma till tals i helklass?
 • Hur kan skolan underlätta när elever inte vill att deras stödbehov ska märkas? Ett exempel är att ge alla elever tillgång till de stödinsatser eller anpassningar som är aktuella, exempelvis genom att gå igenom nya ord och begrepp som förekommer i en film innan den visas i klassen. Ett annat exempel är att använda en enskild chatt där det finns möjlighet för eleven att kommunicera enskilt med lärare eller assistent vid behov av mer stöd i lärandet. Vilka fler exempel kommer du att tänka på?
 • Hur fångar du elevens tankar och känslor? Hur och när får eleven möjlighet att uttrycka sina åsikter och upplevelser, när det handlar om exempelvis kamratrelationer, undervisningsinnehåll, anpassningar eller redovisningsformer? 
 • Elevernas intressen är en bra utgångspunkt för att skapa goda relationer och utveckla undervisningen. Hur fångar du upp dem och hur kan du arbeta med dem i din yrkesroll?
 • Vad blir nästa steg i att utveckla arbetet med att skapa mer tillgängliga lärmiljöer i ditt arbetslag eller i er verksamhet? 

Skriv

Skriv ner dina tankar i loggboken om hur du arbetar med tillgängliga lärmiljöer idag och vad du kan utveckla. Skriv cirka en halv sida. 

Du som har påbörjat en planering för ett kunskapsområde eller ett temaområde utifrån dubbla läroplaner ska nu fortsätta det arbetet. Fyll på planeringen med innehåll under rubrikerna Planering av undervisningen och Delaktighet och tillgänglighet.

Uppgift till nästa träff

Välj två eller tre strategier från Checklista för planering av undervisningen. Använd strategierna och utveckla dem vidare i ditt arbete med eleverna vid minst ett tillfälle. Skriv ner dina reflektioner.

Vill du veta mer?

Specialpedagogik för fritids – en grundbok, bok av Annelie Karlsson, Studentlitteratur

Texten Lärmiljö och språkutvecklande undervisning beskriver förslag på språkutvecklande arbetssätt, till exempel om att skapa förförståelse, bygga ordförråd och stötta läs- och skrivutvecklingen. Texten är framtagen för Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket om språkstörning, men flera av strategierna kan vara relevanta även för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Lärmiljö och språkutvecklande undervisning (PDF-dokument, 409 kB)

Podden Lika Värde har många avsnitt som kan vara av intresse för dig som arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning:

 • Avsnitt 7: Med rätt att kommunicera – vad är AKK?
 • Avsnitt 10: AKK för rätten till delaktighet och lärande
 • Avsnitt 25: Digitala verktyg för en tillgänglig undervisning
 • Avsnitt 47: Digitala verktyg som ett tidigt stöd i läs- och skrivutveckling
 • Avsnitt 51: Tillgänglig undervisning i ämnet idrott och hälsa

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket har tagit fram filmerna Stödstrukturer för trygghet och delaktighet och Differentierad undervisning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram studiepaket inom flera områden, se till exempel Studiepaket AKK och Studiepaket NPF.

Ritade Tecken är en webbtjänst som förmedlar ritade bilder från det svenska teckenspråket.

Webbtjänsten Pictogram är en bildbas med pictogrambilder som du kan ladda ner och använda med eller utan text på svenska eller ett tjugotal andra språk.

Hitta läromedel

Webbplatsen Hitta Läromedel innehåller bland annat en söktjänst där du kan få hjälp att hitta tillgängliggjorda läromedel.

Gör så här:

 1. Gå in på startsidan för Hitta läromedel. Söktjänsten ligger under rubriken Använd kategorier för att filtrera din sökning.
 2. Välj en skolform, till exempel Grundsärskola åk 1–6 eller Grundsärskola åk 7–9.
 3. Välj ett ämne, till exempel Matematik.
 4. Välj en eller flera läromedelsegenskaper, till exempel Lättläst, Långsam progression och Tydlig layout. 

På webbplatsen Hitta läromedel finns också en flik som heter Inspiration. Där hittar du förslag på exempelvis lärarmaterial, spel och digitala verktyg.

Gå in på inspirationssidorna:

Publicerat måndag 5 juli 2021