Checklista för tillgänglighet och delaktighet

Den här checklistan kan användas av dig som planerar undervisning med dubbla läroplaner. Checklistan sammanfattar framgångsfaktorer i undervisningen när det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Innehållet bygger på Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, lärares och föräldrars perspektiv, avhandling av Anna-Lena Andersson.

Stödfrågor för planering av din undervisning

 • Hur ger du eleven möjlighet att ta del av åldersadekvata arbetsmaterial?
 • Hur ger du eleven möjlighet att visa vad hon eller han kan? Exempelvis i samtal eller utvärdering av sitt eget arbete.
 • Hur ger du eleven möjlighet att hinna lyckas med undervisningsmomentet under lektionstiden?
 • Har du tagit hänsyn till elevens koncentrationsförmåga?
 • Hur ger du eleven möjlighet att repetera lektionsuppgifterna?
 • Får eleven den tid som han eller hon behöver för att lära?

Stödfrågor för lektionsinnehåll i din undervisning 

 • Hur kopplar du lektionsinnehållet till elevens erfarenheter?
 • Hur tar du tillvara elevens intressen i undervisningen?
 • Hur kopplar du lektionsinnehållet till vardagliga sammanhang?
 • Finns det tillgång till arbetsuppgifter på olika nivåer? 

Stödfrågor för olika inlärningsmöjligheter

 • Hur ger du eleven möjlighet att lära på flera olika sätt och med alla sinnen?
 • Vilka olika undervisningssätt använder du?
 • Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning? Använder eleverna dem för färdighetsträning, som hjälpmedel eller båda delarna?
 • Använder du någon form av visuellt stöd i din undervisning?
 • Hur kan du konkretisera abstrakt innehåll?

Stödfrågor för ett tillåtande klassrumsklimat

 • Hur skapar och upprätthåller du goda relationer med dina elever?
 • Har eleverna goda relationer till varandra?
 • Hur möjliggör du samspel mellan elever i undervisningen?
 • Får eleven det stöd hon eller han behöver för att bygga på sina relationer och gemenskap? 
 • Vilka sätt använder du för att alla elever ska få möjlighet att få vara delaktiga, känna trygghet och tillhörighet?

Checklistan är en del av Studiepaket dubbla läroplaner

Publicerat måndag 5 juli 2021