Checklista för tillgänglighet och delaktighet

Den här checklistan sammanfattar framgångsfaktorer i undervisningen när det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Innehållet bygger på Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, lärares och föräldrars perspektiv, avhandling av Anna-Lena Andersson.

Stödfrågor för planering av din undervisning

 • Hur ger du eleven möjlighet att ta del av åldersadekvata arbetsmaterial?
 • Hur ger du eleven möjlighet att visa vad hon eller han kan? Exempelvis i samtal eller utvärdering av sitt eget arbete.
 • Hur ger du eleven möjlighet att hinna lyckas med undervisningsmomentet under lektionstiden?
 • Har du tagit hänsyn till elevens koncentrationsförmåga?
 • Hur ger du eleven möjlighet att repetera lektionsuppgifterna?
 • Får eleven den tid som han eller hon behöver för att lära?

Stödfrågor för lektionsinnehåll i din undervisning 

 • Hur kopplar du lektionsinnehållet till elevens erfarenheter?
 • Hur tar du tillvara elevens intressen i undervisningen?
 • Hur kopplar du lektionsinnehållet till vardagliga sammanhang?
 • Finns det tillgång till arbetsuppgifter på olika nivåer? 

Stödfrågor för olika inlärningsmöjligheter

 • Hur ger du eleven möjlighet att lära på flera olika sätt och med alla sinnen?
 • Vilka olika undervisningssätt använder du?
 • Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning? Använder eleverna dem för färdighetsträning, som hjälpmedel eller båda delarna?
 • Använder du någon form av visuellt stöd i din undervisning?
 • Hur kan du konkretisera abstrakt innehåll?

Stödfrågor för ett tillåtande klassrumsklimat

 • Hur skapar och upprätthåller du goda relationer med dina elever?
 • Har eleverna goda relationer till varandra?
 • Hur möjliggör du samspel mellan elever i undervisningen?
 • Får eleven det stöd hon eller han behöver för att bygga på sina relationer och gemenskap? 
 • Vilka sätt använder du för att alla elever ska få möjlighet att få vara delaktiga, känna trygghet och tillhörighet?

Checklistan är en del av Studiepaket dubbla läroplaner

Publicerat onsdag 23 november 2022