Moment 2 Samverkan för lärande

Elever som är mottagna i den anpassade grundskolan har ofta flera olika personer och professioner som verkar för deras utveckling och lärande. Det är viktigt att skolan utvecklar fungerande samverkansformer för att alla ska kunna dela kunskap och skapa samsyn med elevernas bästa i fokus.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om

 • hur samverkan kan gå till med elevernas lärande i fokus
 • utmaningar och möjligheter med samverkan
 • hur de olika professionerna som finns runt eleven samarbetar.

Hör

Lyssna på Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika värde, avsnitt 58: Vad innebär en lyckad samverkan kring elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur skapar man det? I samtalet berättar våra gäster om hur de arbetat för att eleverna ska få så bra pedagogiska och sociala förutsättningar som möjligt under sin skolgång.
Medverkande: Linda Davidsson, speciallärare i Linköping, föreläsare och författare om ämnet samverkan och Ami Hemstad, specialpedagog och samordnare för den anpassade grundskolan i Norrköpings kommun. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs

Läs dessa texter.

 1. Lärarperspektiv på samverkan, artikel här i studiepaketet.
 2. Rektorsperspektiv på samverkan, artikel här i studiepaketet.
 3. Lika värde för alla med blandade skolformer, intervju med Ida Wiik och Marie Ellström-Westerlund om deras artikel Två skolformer – en verksamhet, Leda och lära nummer 2, 2020, på Skolportens webbplats. 
 4. Elever med rätt att ta tid på sig, artikel från Tidskriften Elevhälsa nummer 1, 2021 med Therese Lindahl, rådgivare SPSM. Återpublicerad på spsm.se.
 5. Integrerade elever – Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan, rapport från Skolinspektionen.
  Läs sidorna 19–20: Assistentens, resurspersonens roll och arbetsuppgifter ....
  Läs sidorna 34–35: Rektorn behöver säkerställa att samverkan ... och Rektorn behöver samla in mer information ....

Läsanvisningar för dig som är rektor eller arbetar på övergripande nivå

Läs texterna ovan och denna artikel:

Om du som rektor vill veta mer:

 • Kapitlet Organisation och ledning i Annelie Karlssons bok Specialpedagogik för fritids – en grundbok, Studentlitteratur. I kapitlet finns ett förslag på ett årshjul när det gäller övergångar.
 • Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, allmänt råd från Skolverket.
 • Ta del av Moment 3 Samverkan för lärande i Studiepaket ämnesområden. Där finns artiklar, filmer och stöd för planering av samverkansmöten.

Reflektera

Instruktion till er som arbetar kollegialt med studiepaketet:

Inled er träff med att berätta kort vad ni skrev i loggboken efter Moment 1 om utredning och mottagande på er skola.

Frågorna nedan är tänkta för enskild eller kollegial reflektion. Välj frågor som är relevanta utifrån din roll och situation.

 • Vad innebär samverkan för dig och vad kännetecknar ett fungerande samarbete mellan olika professioner? Tänk utifrån dig och dina kollegor: hur och när kan ni samverka?
 • Ett exempel på en formell samverkansform är schemalagd gemensam planering. Ett exempel på en informell samverkansform är korridorsamtal eller möten i pauser mellan lektioner. Präglas er verksamhet av huvudsakligen informella eller formella samarbetsformer? Vad blir de pedagogiska konsekvenserna?
 • Vilka förutsättningar krävs för en fungerande samverkan kring en integrerad elev? Ange förutsättningar i form av tid för gemensam planering: vilka, när, hur? Tänk även på personer och professioner utanför skolan.
 • När fungerar det bra för eleven i lärandet? Hur kan de erfarenheterna spridas och tas tillvara av lärare i alla ämnen? 
 • Tänk på skolans uppdrag i stort, era gemensamma mål på er skola och hur ni planerar att arbeta för att nå dem. Vilka förutsättningar har olika personalgrupper runt eleverna att hålla sig uppdaterade när det gäller aktuella styrdokument och lokala planeringar? Diskutera situationen för elevassistenter, professioner som arbetar i fritidshemmet, ämneslärare, med flera.
 • Om en assistent finns kopplad till elevens undervisningssituation, vad är den personens uppdrag i undervisningssituationen? 
 • Finns det en tydlig fördelning av roller och ansvar i er verksamhet, och har alla möjlighet att bidra till den pedagogiska verksamheten? Finns det rutiner för samverkan mellan olika yrkesgrupper runt eleverna? Vad kan ni utveckla här? 
 • Hur för ni resonemang kring värdegrund, elevsyn, lärande och kunskapsutveckling på din skola när det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning?
 • Driver skolledningen samverkansarbetet systematiskt för att möjliggöra samverkan för lärande? Tänk både på elevernas lärande och personalens lärande.

Skriv

Skriv ner dina tankar i loggboken om hur du själv och din skola arbetar med samverkan mellan olika yrkesgrupper idag och hur ni kan utveckla arbetet. Skriv cirka en halv sida. Tänkbara rubriker: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi?

Vill du veta mer?


Gå vidare till moment 3

Publicerat tisdag 11 juli 2023