Moment 3 Styrdokumenten – en ledstång i arbetet

Här får du kunskap om de styrdokument som gäller för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin utbildning i en grundskoleklass. Du får också veta mer om FN:s konventioner om barnets rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om de styrdokument som gäller när en elev läser integrerat i en grundskoleklass: skollag, läroplaner, allmänna råd och andra styrande och stödjande material i arbetet.

Se

Om styrdokument och dubbla läroplaner

Filmen ger en överblick över de styrdokument som gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning som är mottagna i grundsärskolan. Filmen visar hur likheter i kursplanernas syfte och centrala innehåll kan utgöra en grund för undervisningen. I filmen visas en teckenspråkstolk som översätter det som sägs till svenskt teckenspråk. Filmen har valbar undertext. Speltid 3.30 minuter.

Vad är barnkonventionen?

Barnombudsmannen har gjort denna korta film som sammanfattar det viktigaste i FN:s konvention om barnets rättigheter. Speltid 1.20 minuter.

Läs

Börja med att läsa den andra paragrafen ur skollagens tredje kapitel, Barns och elevers utveckling mot målen, här:

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098).

På Skolverkets webbplats finns Läroplan och kursplaner för grundsärskolan. Läs läroplanen och den eller de kursplaner som är relevanta för dig. Skolverket har också tagit fram Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner, där du kan läsa mer och få stöd i undervisningen i ditt eller dina ämnen.

Ta även del av innehållet i dessa publikationer:

 1. Integrerade elever, stödmaterial från Skolverket.
  Läs sidorna 24–27: Organisation och Kursplaner och timplaner.
  Läs sidorna 30–33: Att arbeta med två kurs- eller ämnesplaner.
 2. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program, allmänt råd från Skolverket.
  Läs sidan 28: Beslut om ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan.
  Läs sidorna 30–31: Möjligheter att läsa som integrerad elev i grundskolan eller sameskolan.
 3. Betyg och betygssättning, allmänt råd från Skolverket.
  Läs sidorna 6–11: Inledning.
 4. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lättläst svenska.
  Läs hela texten.

Reflektera

Instruktion till er som arbetar kollegialt med studiepaketet:

Inled er träff med att berätta kort vad ni skrev i loggboken efter Moment 2 om samverkan.

Frågorna nedan är tänkta för enskild eller kollegial reflektion. Välj frågor som är relevanta utifrån din roll och situation.

 • På vilket sätt utgår undervisningen idag från dubbla kursplaner?
 • Utgår planeringen idag ifrån den ena kursplanen och anpassas till den andra, eller utgår planeringen från båda kursplanerna parallellt?
 • Vilka nya insikter har du fått när du har tagit del av innehållet i det här momentet?
 • Kan du ge exempel på vilka värderingar som ligger till grund för arbetet med integrerade elever enligt styrdokumenten?
 • Vilka rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning framkommer i de texter som du har tagit del av i det här momentet?
 • Ser du behov av att utveckla några av skolans rutiner eller dokument så att de stämmer bättre överens med regelverket?

Skriv

Skriv ner dina tankar i loggboken om vilka nya insikter som du har fått när du har gått igenom styrdokumenten och FN:s konventioner. Skriv cirka en halv sida.

Uppgift till nästa träff

Filmen Om styrdokument och dubbla läroplaner ger exempel på likheter i kursplanerna för ämnet svenska i grundskolan och grundsärskolan. Gör en egen jämförelse mellan kursplanerna i ditt eller dina ämnen. Skriv cirka en halv sida.

Vill du veta mer?

 • Barnombudet i Uppsala län har tagit fram Likarätt, en webbaserad utbildning om barns rättigheter. Där finns texter, filmer och uppgifter. Vi rekommenderar särskilt den korta filmen Barns vardag som finns i kapitel 1, Barns rättigheter. Filmen handlar om hur viktig du som vuxen är för att se till att barn mår bra på alla sätt, även socialt.
 • Barnombudet i Uppsala län har även tagit fram elev- och lärarmaterial om barns rättigheter. Materialet finns i tre nivåer som kallas Mima, Pop och Solo, Lumas skola och Högstadiet och gymnasiet.
 • Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika Värde, avsnitt 18: Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 – vad innebär det för skolan?

Gå vidare till Moment 4

Publicerat måndag 5 juli 2021