Ändringar i skollagen, gäller från 2 juli 2023

Regeringen har nu fattat beslut om flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Några av ändringarna rör benämningar som förekommer i skollagen:

  • Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.
  • Benämningen träningsskola tas bort och elevens val avskaffas i den anpassade grundskolan.
  • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning.
  • Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023.

Läs mer om vad som är nytt i de obligatoriska skolformerna på Skolverkets webbplats.

Även nyheter och ändringar i hur betyg ska sättas finns på Skolverkets webbplats.

Checklista för planering av undervisning

Här är ett förslag på hur en planering utifrån dubbla kursplaner kan gå till.

Här finns en mall att utgå ifrån:

Syfte och långsiktiga mål

Hitta gemensamma nämnare i kursplanernas avsnitt om ämnets syfte och vilka långsiktiga förmågor som ska utvecklas.

Kriterier för bedömning och betygskriterier

Använd Skolverkets webbplats för att hitta kriterier för bedömning och betygskriterier för respektive skolform. Lägg dem sida vid sida och använd dem som underlag för din summativa bedömning.

Centralt innehåll

Hitta gemensamma nämnare i det centrala innehållet.

Planering av undervisningen

Planera för lektionsupplägg som passar för kunskapsmålen och som utgår ifrån elevernas intressen och individuella förutsättningar.

Delaktighet och tillgänglighet

Planera hur du ska tillgängliggöra lärmiljöerna och göra eleverna delaktiga. Det kan handla om strategier som: 

  • Att arbeta med olika sinnen.
  • Att arbeta med konkretisering av abstrakta begrepp.
  • Att ge varierade möjligheter till förförståelse och repetition.
  • Tidsomfång: hur långa genomgångar ska du ha och hur ska innehåll och arbetsuppgifter fördelas över tid?
  • Tydliggörande pedagogik. Det vill säga hur undervisningen svarar på elevernas inneboende frågor om när, hur, var, vad, varför, med vem och hur länge?
  • Val av arbetssätt, arbetsformer och lärverktyg som stöttar varje elevs utveckling mot de övergripande målen, till exempel gruppindelning, digitala verktyg, redovisningsformer och så vidare.

Mer stöd i planeringen finns i Moment 5 i det här studiepaketet, där det finns en Checklista för tillgänglighet och delaktighet.

Bedömningssituationer

Planera för bedömning: vad ska bedömas, hur ska det gå till och hur ska det dokumenteras? Planera hur du ska följa upp och utvärdera undervisningen.

Mer stöd när det gäller bedömning och betygssättning finns i Moment 6 i det här studiepaketet.


Checklistan är en del av Studiepaket dubbla läroplaner

Publicerat torsdag 24 november 2022