Referenser

Berry, P. (2018). Specialläraren i möte med nyanlända. Bruce, B. (red). Att vara speciallärare. Lund: Gleerups Utbildnings AB.

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5.

Bunar, N. (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och Kultur.

Bücker, J. (2012). Cognitive impairment in school-aged children with early trauma.

Bøyesen, L. (2008). Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier – Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever. NOA norsk som andre språk, 23:2, 32-54.

Caffrey, E., Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2008). The predictive validity of dynamic assessment: A review. The Journal of Special Education, 41(4), 254-270.

Cho, H. & Ishida, T. Analysis of Cultural Differences in Pictogram Interpretations.

Cummins, Jim (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid.
Stockholm: Natur och Kultur.

Duek, S. (2017). Med andra ord. Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Karlstad: Karlstad universitet.

Forsell. M. (2018). Att arbeta med tolk. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Gutierrez-Clellen, V. F., & Pena, E. (2001). Dynamic assessment of diverse children: A tutorial. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 32(4), 212.

Hedman, C. (2009). Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Hedman, C. (2008). Dyslexi och tvåspråkighet – ett forskningsområde i utveckling. Svenska dyslexiföreningens tidskrift, nr 1, 2008.

Holmström, K. (2015). Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning. Logopedics, Phoniatrics and Audiology

Johansson, D. (2015). Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever: En studie av pedagogers tillvägagångssätt för att upptäcka och bemöta läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever på språkintroduktionen. Linköping: Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.

Kapantzoglou, M., Restrepo, M. A., & Thompson, M. S. (2012). Dynamic assessment of word learning skills: Identifying language impairment in bilingual children. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 43(1), 81-96

Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur och kultur.

Lahdenperä, P. (2015). Skolledarskap i mångfald. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. Mälardalens högskola.

Lahdenperä, P. (2011). Vilka är möjligheterna för att skapa en interkulturell skola? Blossing, U. (red) Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. & Sundgren, S. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. Stockholm: Liber.

Mishra, S. (2014). Exploring Cognitive Spare Capacity: Executive Processing of Degraded Speech. Linköping Studies in Arts and Science No 611. Studies from the Swedish Institute for Disability Research no 58. Linköping: Linköpings universitet.

Nilsson Folke, J. (2015). Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? Elevröster om övergången från förberedelseklass till ordinarie klasser. Bunar, N. (red). Nyanlända och lärande. Stockholm: Natur och Kultur.

Nilsson Folke, J. (2017). Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students. Stockholm: Stockholms universitet.

Partanen, P.(2014). Dynamisk utredning. Schad, E (red). Psykolog i skolan. Studentlitteratur.

Partanen, P. (2011). Educational Assessment as a learning process. Lebeer, Candeias & Gracio, (red). With a Different Glance. Dynamic Assessment and Inclusive Learning. Garant Publishing.

Poehner, M. E., & Lantolf, J. P. (2005). Dynamic assessment in the language classroom. Language Teaching Research, 9(3), 233-265.

Riksförbundet DHB (2011) Språkstörning i kombination med flerspråkighet. Salameh, EK. Örebro: Riksförbundet DHB.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Salameh, EK. (2018) Intervention för flerspråkiga barn med språkstörning. Salameh, EK. & Nettelbladt, U. (red) Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Språkutveckling och språkstörning hos barn. Lund: Studentlitteratur.

Salameh, EK, Nettelbladt, U, Zetterholm, E & Andersson, K. (2018). Flerspråkig utveckling. Salameh, EK & Nettelbladt, U (red) Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Språkutveckling och språkstörning hos barn. Lund: Studentlitteratur.

Salameh, E-K. (2015). GrUS Manual. Helsingborg: Nypon förlag.

Skolinspektionen. (2017). Språkintroduktion i gymnasieskolan. Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolinspektionen. (2014). Utbildningen för nyanlända elever. Rapport 2014:03. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolinspektionen. (2017). Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolverket. (2018) Greppa flerspråkigheten, en resurs i lärande och undervisning. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2017). Uppföljning av språkintroduktion (Rapport 454). Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2016). Utbildning för nyanlända elever. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2015) Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder veta. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2015). Studiehandledning på modersmålet. Att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Stockholm: Skolverket.

Skolverket, (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2014). Stödinsatser i utbildningen. Stockholm: Skolverket.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Räkna med mig. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stevan E. Hobfoll, Patricia Watson, Carl C. Bell, Richard A. Bryant, Melissa J. Brymer, Matthew J. Friedman, Merle Friedman, Berthold P.R. Gersons, Joop T.V.M de Jong, Christopher M. Layne, Shira Maguen, Yuval Neria, Ann E. Norwood, Robert S. Pynoos, Dori Reissman, Josef I. Ruzek, Arieh Y. Shalev, Zahava Solomon, Alan M. Steinberg, and Robert J. Ursano (2007). Five Essential Elements of Immediate and Mid–Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes: Vol. 70, No. 4, pp. 283-315.

Svensson, G. (2017). Transspråkande i praktik och teori. Natur och kultur. Stockholm.

Thordardottir, E. (2017). Speech language The-rapy for bilingual and migrant children - what works best? Canada.

Wedin, Å. (2010). Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare.
Lund: Studentlitteratur.

Elektroniska referenser

Hallin, A-E, blogg Dynamisk bedömning i praktiken. https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2016/11/1/daipraktiken

Hörsellinjen och Hörselskadades riksförbund.
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/ny-i-sverige/ny-i-sverige/#undefined

Punktskriftsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier. https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/andra-sprak

The National Child Traumatic Stress Network. Is it ADHD or child traumatic stress? A guide for Clinicians. Stress. http://www.nctsn.org/sites/default/files/assets/pdfs/adhd_and_child_traumatic_stress_final.pdf

Socialstyrelsen. Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus. (sid 35-36).
http://docplayer.se/880254-Buller-hoga-ljudnivaer-och-buller-inomhus.html

Publicerat fredag 3 februari 2023