3. Att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar delaktighet

Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Skolan och undervisningen måste också vara tillgänglig för alla elever.

Erfarenheter visar att särskilt elever med funktionsnedsättning möter hinder för delaktighet i skolan och att behovet av att förbättra möjligheterna för delaktighet är stort.

Den fysiska miljön i förskolan,förskoleklassen och skolan är lika viktig som den pedagogiska. För att kartlägga och utveckla det praktiska arbetet med att göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg

Se

Vad innebär en tillgänglig skola?

Greger Bååth, Specialpedagogiska skolmyndighetens före detta generaldirektör beskriver begreppet tillgänglighet och vad som innefattas i en tillgänglig skola. Textad version.

Tillgänglig lärmiljö för vuxna med utvecklingsstörning

Läs

Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

Våra sidor om tillgänglighet

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning

Reflektera

  • Hur skapar du förutsättningar för dina elevers delaktighet?
  • Hur vet du att eleverna känner delaktighet?
  • Hur ser tillgängligheten ut i din verksamhet?
  • Pedagogisk tillgänglighet?
  • Fysisk tillgänglighet?
  • Social tillgänglighet?

Gå vidare till Moment 4 - Skolans arbete och ansvar

Publicerat tisdag 10 november 2015 Granskat tisdag 8 januari 2019