Deltagare

Varför ska ni arbeta med stödmaterialet?

Materialet är framtaget för att stötta kollegialt lärande, både inom ert eget arbetslag och i hela huset. Ni ska tillsammans göra en kunskapsresa och ni kommer att få både nya insikter och nya utmaningar på vägen. Förskollärare som tidigare har deltagit säger:

Tidigare deltagare i fortbildningen

Vi har fått bättre sammanhållning. Jobbet har blivit både lite enklare och mycket roligare, för nu vet vi att vi är bra på det viktigaste! Vi är stolta över att vi gör ett bra jobb ihop, med barnen! Vi vet också vad vi behöver ta tag i framöver, och chefen vet det med.

Tidigare deltagare i fortbildningen

Vad erbjuder stödmaterialet?

Detta är ett utvecklingsarbete av själva kärnverksamheten och inte något som går utöver er ordinarie verksamhet. Stödmaterialet förmedlar kunskaper om salutogena och relationella perspektiv i förskolan med hjälp av kollegialt lärande: gemensam fortbildning, handledning och loggboksskrivande. I materialet finns filmade föreläsningar och reportage om ämnena trygga relationer, lek och kommunikation, kunskap som är relevant för alla som arbetar med barn.

Här finns också stöd för planering, genomförande och uppföljning, vilket framförallt är avsett för rektorn och samtalsledaren.

Vad ska du göra?

 1. Du ska delta i fem fortbildningsträffar där ni tillsammans tar del av filmade föreläsningar och reportage. Därefter diskuterar ni er vardag i relation till det som ni har sett.
 2. Du ska föra loggbok enskilt, vilket du kan läsa mer om nedan.
 3. Du ska delta i handledningsträffar där du och ditt arbetslag reflekterar och samtalar tillsammans. Handledningsträffarna leds av samtalsledaren, rektorn deltar inte. Ni i arbetslaget tar gemensamma beslut ihop med samtalsledaren om de frågor som eventuellt ska föras vidare från era handledningsträffar. Allt annat ni säger stannar i den lilla gruppen.

Vad kan du förvänta dig?

 • Du kommer att få tid för egen reflektion.
 • Du kommer att få sätta ord på din yrkespraktik, både enskilt och i arbetslaget.
 • Du kommer att få nya kunskaper om hur du som pedagog och hur ni som arbetslag kan möta olikheter i förskolan, både hos barn och vuxna.
 • Du kommer att få inspiration till att fortsätta lära och fördjupa dig inom de områden som är viktiga för dig i din yrkesroll.

Att skriva loggbok

Du har fått en tom anteckningsbok som du förväntas använda som personlig loggbok under den här fortbildningens gång. Varför det? Det finns flera anledningar:

 • För det första skriver du för att få syn på vad som faktiskt sker i vardagsarbetet och för att fånga dina egna tankar om detta, det vill säga dina observationer.
 • För det andra skriver du för att reflektera kring dessa observationer och tolka dem, det vill säga fylla dem med mening utifrån din egen livserfarenhet och kunskap.
 • För det tredje skriver du för att kunna dela med dig och för att kunna dra slutsatser av det som du har sett, tänkt och lärt under den här fortbildningens gång.

När du berättar om det som du har skrivit för dina kollegor kommer du att få fler perspektiv på det och hitta andra vägar igenom ett problem. Du ökar också din förmåga att observera, reflektera och analysera den verksamhet som du är en viktig del av.

Du kommer också att förbättra din förmåga att formulera dina tankar och förslag på utvecklingsområden i verksamheten, särskilt när du i loggboken använder orden och begreppen från begreppslistan. På så sätt kan loggboksskrivandet bli ett verktyg för att öka din grad av medbestämmande och delaktighet på din arbetsplats.

Gör så här

Dela in några uppslag i din loggbok i tre spalter. Skriv tre rubriker högst upp:

 1. Min observation, eller Min beskrivning
 2. Min tolkning, eller Mina reflektioner
 3. Mina slutsatser

Ta för vana att ha med dig loggboken varje dag på jobbet. Kasta ner några ord eller en enkel teckning under rubriken Min observation, så snart som du lägger märke till en situation eller något annat som väcker dina tankar.

Använd din ordinarie reflektionstid till att sätta ord på hur du tänker om den där situationen, baserat på dina erfarenheter och din kunskap. Skriv det under rubriken Min tolkning.

Du kan vänta med att dra några slutsatser till ett senare tillfälle, för de mest framåtsyftande slutsatserna kanske du drar först efter att du har pratat om situationen med gruppen och fått ta del av deras perspektiv på den. Skriv det då under Mina slutsatser. Men, även om du tar in andras perspektiv på en fråga är loggboken bara din egen, det är dina egna ord som ska fylla den.

Under fortbildningens gång kommer du att bli uppmanad att fundera på frågor att ta upp i era handledningsträffar. De frågorna kan du samla på ett eget ställe, till exempel längst bak i loggboken under rubriken Frågor till handledningsträffarna.

Fördjupa dig!

På de här sidorna finns tips på fördjupning inom stödmaterialets ämnen:

På Vill du veta mer-sidan för uppstartsträffen ligger tips av mer allmänt slag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har också ett stort kursutbud som du kan läsa mer om här.

Publicerat fredag 28 juni 2019