Vill du veta mer?

På den här sidan finns förslag på fördjupning inom ämnet kommunikation, som passar för alla som arbetar med barn.

Material från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut webbaserade stödmaterial, studiepaket och tjänster inom flera områden:

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger också ut publikationer och böcker om kommunikation och språk:

Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Samspråk – stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

När tålamodsburken rinner över - Om att ritprata

Tips & knep för tidigt samspel och kommunikation (för barn med behov av visuellt och gestuellt språk)


Bruce, B., Sventelius, E., Ivarsson, U. & Svensson, A-K. (2016).
Språklig sårbarhet i förskola och skola. Barnet, språket och pedagogiken.
Lund: Studentlitteratur.

För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett ensidigt fokus på barnets språkliga förmåga, presenterar författarna ett nytt begrepp: språklig sårbarhet. Den språkliga sårbarheten uppstår som en obalans mellan barnets eller elevens språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer.

Se även Barbro Bruces föreläsning Språklig sårbarhet i förskola och skola.


Holmsen, M. (2005).
Samtalsbilder – en väg till kommunikation med barn.
Lund: Studentlitteratur.

Boken berättar utförligt om hur man kan kommunicera med barn om deras vardag i förskolan med hjälp av 15 teckningar på en mus som befinner sig i olika situationer: vid lämningen på morgonen, på samlingen, när man inte får vara med och leka, etc. Syftet är att pedagogen ska förstå barnets upplevelser, tankar och känslor bättre. Bra samtalsstöd om olika frågetyper, samt om hur man utformar samtalen för att barnen ska känna sig trygga och respekterade.


Rye, H. (2009).
Samspel, kommunikation och utveckling – barn i behov av särskilt stöd.
Lund: Studentlitteratur.

Författaren beskriver 40 års klinisk erfarenhet och internationell kunskapsutveckling på området. Avgörande mellanmänskliga faktorer för utvecklingen av barns biologiska, psykosociala och psykiska potentialer. Boken är lämplig för förskollärare, specialpedagoger och handledare.


Edlund, L. (2016).
De yngsta barnen och läroplanen.
Stockholm: Lärarförlaget.

Lena Edlund ger praktiska exempel på hur arbetet med förskolans yngsta barn kan förankras i läroplanen. Hon delar också med sig av konkreta verktyg som underlättar för pedagogerna att få syn på barnens kunnande och lärande trots att de inte har något verbalt språk.


Hundeide, K. (2009).
Vägledande samspel i praktiken: genomförande av ICDP-programmet.
Stockholm: ICDP förlag.

ICDP står för International Child Development Programme, eller Vägledande samspel. Det är ett program som fokuserar på samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns utveckling.


Niss, G., Hindgren, L. & Westin, M. (2007).
Vägledande samspel i förskolan.
ICDP Sweden.

En kortfattad beskrivning av erfarenheter från förskolor som arbetar med programmet Vägledande samspel/ICDP, International Child Development Programme. Nyckelorden är förhållningssätt, samspel, lyhördhet, respekt, hälsofrämjande, barnrättsfrågor. En inspirationsbok för förskolans personal.


Språk och kommunikation i förskola och förskoleklass (2013).
Nr 11 i temaserie från tidningen Förskolan, Lärarförbundets förlag

Handfasta tips om att prata med barn, teckna med barn och läsa för barn. En vardagsnära skrift med tydliga exempel.


Hejlskov Elvén, B. & Wiman, T. (2015).
Barn som bråkar – att hantera känslostarka barn i vardagen.
Stockholm: Natur & Kultur

Författarna tar avstamp i elva vardagliga familjesituationer och visar på praktiska handlingsalternativ att använda sig av när en konflikt seglar upp. Metoden som används utgår från ett förhållningssätt som kallas lågaffektivt bemötande. Ta reda på vem som egentligen har problemet, justera förväntningarna på vad barnet klarar av och öva på att hålla dig lugn, är några av råden i denna bok.


Dahlerup, R. (1977).
Varför gråter Lotta?
Stockholm: Carlsen/if.

Denna pixibok har utkommit i flera upplagor. Storebror Jonas kämpar med att förstå varför lillasyster gråter otröstligt. Vill hon ha nappen? Eller elefanten? Nej, Lotta försöker uttrycka något helt annat, och tack vare att Jonas tålmodigt testar olika tolkningar kan han till slut tillgodose hennes behov. En bok för alla åldrar som handlar om att all mänsklig kommunikation har en mening och att omvärldens uppgift är att fortsätta försöka förstå den meningen.


Westerlund, M. (2009).
Barn i början – språkutveckling i förskoleåldern.
Stockholm: Natur & Kultur.

I boken beskrivs den språkliga utvecklingsresan från nyföddhetsperioden fram till skolstart. På ett lättfattligt sätt beskrivs hur samspelet med vuxna, motoriken, leken, berättandet och böckerna med mera har inverkan på språkutvecklingen under de första åren.


Norling, M. (2015).
Förskolan – en arena för social språkmiljö och språkliga processer. Doktorsavhandling.
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.


Pramling Samuelsson, I. & Tallberg Broman, I. (2013).
Barndom, lärande och ämnesdidaktik.
Lund: Studentlitteratur.

Boken handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld, exempelvis: Att göra bruk av barns perspektiv, Språkutveckling genom dialogsamspel, Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga.

Publicerat tisdag 27 september 2016 Granskat onsdag 8 augusti 2018