Genomförande

Denna fortbildning är framtagen för kollegialt lärande där arbetslaget är den minsta enheten. Fortbildningen kan även skalas upp och genomföras på en hel förskola eller i en hel kommun samtidigt, men var mån om att ge varje arbetslag egen tid för handledningsträffarna med samtalsledaren.

Lärdomar och exempel på genomförande

Arbetslagen bör som sagt hållas ihop under handledningsträffarna, men om arbetslagen är för små finns det risk för att det inte skapas tillräckligt med dynamik i samtalen. I så fall kan handledningsträffarna genomföras för två arbetslag samtidigt. Se till att det blir minst sju deltagare vid varje handledningsträff.

Här är tre exempel på genomförande från olika förskolor:

Förskola 1

Förskolan stängdes helt vid uppstartsträffen, de tre fortbildningsträffarna (om trygga relationer, om lek och om kommunikation) samt vid strategiträffen. När arbetslagen fick grupphandledning tog de andra avdelningarna hand om deras barngrupp. Hela arbetet tog åtta månader att genomföra.

Att träffarna låg ganska sent på dagen upplevde personalen som negativt, de var trötta mot slutet av passen.

 • Uppstartsträff, en heldag
 • Fortbildningsträff om trygga relationer, klockan 16:00-18:30
 • Handledningsträff 1 för de olika arbetslagen
 • Fortbildningsträff om lek, klockan 16:00-18:30
 • Handledningsträff 2 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om kommunikation, klockan 16:00-18:30
 • Handledningsträff 3 för arbetslagen
 • Strategiträff, klockan 13:00-17:00

Under fortbildningsträffarna, som leddes av en specialpedagog, deltog hela personalgruppen och förskolechefen i detta upplägg:

 1. En runda där alla delger gruppen en personlig reflektion kring en fråga, till exempel ur loggboken. Gruppens uppgift är enbart att lyssna på var och en utan att avbryta eller kommentera.
 2. Alla ser filmerna tillsammans.
 3. Diskussion utifrån filmerna i tvärgrupper där arbetslagen blandas.
 4. Gemensam avslutning och uppmaning att skriva i loggboken till nästa gång.

Förskola 2

Förskolan stängdes helt vid tre tillfällen. Insatsen tog cirka ett år.

På den här förskolan satsade man extra på handledning, varje arbetslag fick två pass med samtalsledaren mellan fortbildningspassen. En anledning till det var att språket i filmerna och i begreppslistan innebar en utmaning för många i den flerspråkiga personalgruppen. Pedagogerna uppskattade den utökade samtalstiden med en extern samtalsledare mycket. De uppskattade också möjligheten att kunna se filmerna igen på egen hand efter fortbildningspassen.

 • En kombination av uppstartsträff och fortbildningsträff om trygga relationer, klockan 08:30-16:30
 • Handledningsträff 1 för arbetslagen
 • Handledningsträff 2 för arbetslagen
 • En kombination av fortbildningsträff om lek och handledningsträff 3 för arbetslagen, klockan 08:30-16:30
 • Handledningsträff 4 för arbetslagen
 • En kombination av fortbildningsträff om kommunikation och handledningsträff 5 för arbetslagen, klockan 08:30-16:30
 • Handledningsträff 6 för arbetslagen
 • Strategiträff, klockan 16:00-18:00

Under heldagarna genomförde samtalsledaren ett liknande upplägg som hos förskola 1, kompletterat med gruppstärkande övningar utifrån några av reflektionsfrågorna, vilket var mycket uppskattat.

Förskola 3

På denna förskola använde man kvällstider med cirka en månads mellanrum för fortbildningsträffarna, med handledningsträffar däremellan, och behövde därmed inte stänga förskolan mer än vad man vanligen gjorde för arbetsplatsträffarna. Hela insatsen genomfördes på ett halvår. Detta upplevdes dock som negativt av deltagarna, som hade svårt att hinna reflektera kring fortbildningen och sin egen yrkesutövning mellan träffarna. De önskade att det hade gått minst tre, fyra veckor emellan varje tillfälle.

 • Uppstartsträff, klockan 16:00-19:00
 • Handledningsträff 1 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om trygga relationer, klockan 16:00-19:00
 • Handledningsträff 2 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om lek, klockan 16:00-19:00
 • Handledningsträff 3 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om kommunikation och strategiträff, 16:00-19:00

Gå vidare till sidan om uppföljning.

Publicerat fredag 28 juni 2019