Planering

Ditt uppdrag innebär att göra ditt bästa för att alla ska kunna delta aktivt och med stort engagemang i samtalen. Att alla vill, kan och vågar berätta om sina tankar, och att alla lyssnar, är centralt i det kollegiala lärandet. God planering är en nödvändig förutsättning för att det ska bli möjligt.

Loggbok och egenreflektion

Använd din personliga loggbok för egenreflektion under både planeringen och genomförandet. Börja med att reflektera kring dessa frågor:

 • Plocka fram dina tidigare erfarenheter av lyckade grupprocesser: vilka var framgångsfaktorerna? Ta också hjälp av referenslitteraturen på sidan Vill du veta mer?, där det finns stöd för dig som samtalsledare.
 • Du kommer att få ta emot pedagogernas uppriktiga reflektioner om barngruppen, föräldrarna, arbetsmiljön och förhållandena på förskolan. Hur ska du förbereda dig för att kunna vara en professionellt neutral och stöttande samtalsledare?
 • Hur ska du själv få handledning i detta uppdrag?
 • Ett syfte med detta stödmaterial är att fördjupa samarbetet mellan förskolans ledning och lokal, specialpedagogisk kompetens. Hur skulle det samarbetet kunna byggas upp och fungera hos just den här förskolan?

Förslag på tillvägagångssätt

Ta först del av hela stödmaterialet:

 • Börja med att se föreläsningarna och filmerna om de tre ämnena trygga relationer, lek och kommunikation.
 • Läs noggrant igenom reflektionsfrågorna invid filmerna.
 • Läs igenom begreppslistan.
 • Sätt dig in i tankarna om salutogena perspektiv, relationella perspektiv samt kategoriska perspektiv som nämns på uppstartsträffens sida och i begreppslistan. Sök gärna redan nu efter vardagliga exempel som kan åskådliggöra de olika perspektiven under träffarna.
 1. Träffa rektorn. Tydliggör vilka roller och vilket ansvar ni har som chef respektive samtalsledare. Be rektorn beskriva vad arbetslagen har för utmaningar just nu, vilka olika ansvar som medarbetarna har eller har haft och deras utbildning.
 2. Planera hela upplägget tillsammans. Ta stöd av exemplen som ligger på rektorns sida. Gå igenom alla praktiska frågor. Det är mycket viktigt att ni båda har samma bild av hur träffarna ska genomföras och hur mycket tid du ska avsätta för det här uppdraget. Gör ert bästa för att reda ut alla eventuella oklarheter innan ni sätter igång. En lärdom från tidigare deltagare är att planeringsfasen tar tid, på grund av att träffarna ska förläggas under ordinarie arbetstid.
 3. Boka in ett par avstämningsmöten för er båda, förskolechef och samtalsledare, under genomförandefasen.
 4. Beställ loggböckerna, eller be rektorn att göra det. Beställ en loggbok per person, även till dig och till rektorn.
 5. Genomför de fem fortbildningsträffarna och handledningsträffarna däremellan. Vid uppstartsträff och strategiträff leder du och rektorn mötet tillsammans.
 6. Utvärdera genomförandet tillsammans. Fundera på hur ni går vidare.
Publicerat fredag 28 juni 2019