Uppföljning

Personlig utvärdering

I planeringsfasen blev du uppmanad att formulera mål och förväntade effekter i din loggbok. Nu är det dags att utvärdera arbetet:

 • Blev det som du tänkte dig? Om inte, vad hade kunnat göras annorlunda?
 • Vilka effekter har du observerat?
 • Antagligen finns det effekter som du inte kan se förrän det har gått mer tid – hur ska du följa upp dem?

Du blev också uppmanad att reflektera kring frågan: "Var förväntar du dig att se effekterna: i barngrupperna respektive i arbetslagen?" Nu har du fått nya perspektiv på både barngrupper och personalgrupper på förskolan. Sätt ord på de effekter som du har observerat i olika delar av din verksamhet.

Dina perspektiv på olika barns och vuxnas behov i din verksamhet förändras över tid. Försök att sammanfatta de behov som du har observerat utan att prioritera dem eller ange något förslag på åtgärd just nu, det kan du göra vid ett senare tillfälle.

Utvärdering tillsammans med samtalsledaren

 • Hur gick det? Vad lärde ni er?
 • Vad kan samtalsledaren berätta för dig om dennes bild av personalgruppernas behov? Om barngruppernas behov? Om hela förskolans behov?
 • Skriv några rader om hur insatsen fungerade för er rent praktiskt. Vad ska ni tänka på till kommande fortbildningssatsningar?

Om den här insatsen innebar starten för ett långsiktigt samarbete mellan er båda är det nu dags för er att börja planera för detta fortsatta utvecklingsarbete tillsammans.

Om inte, är det nu upp till dig att staka ut vägen framåt för dig och din personal, se nedan under rubriken Stöd för fortsatt utveckling.

Tips! Specialpedagogiska skolmyndigheten kan erbjuda specialpedagogisk rådgivning och utredning, läs mer på sidan om Specialpedagogiskt stöd.

Återkoppla till insatsen i samtal med medarbetarna

Hänvisa till denna kompetensutvecklingsinsats på era kommande arbetslagsträffar och i dina individuella utvecklingssamtal med personalen, även efter att den är avslutad. Det ger personalen uppmuntran och stöd i att formulera sina tankar om hur ni tillsammans kan utveckla verksamheten, eller om vilken kompetensutveckling de själva ser behov av. Det hjälper dig och personalen att hålla utvecklingsarbetet levande.

I stödmaterialets sidor om ämnena trygga relationer, lek och kommunikation finns tips på fördjupning i form av böcker och länkar. Uppmuntra personalen att fortsätta det kollegiala lärandet och fördjupa sig inom de områden som är mest relevanta för er.

På uppstartsträffens sida finns referenslitteratur av mer generell karaktär.

Följ upp insatsen tillsammans med medarbetarna

 1. Prioritera och fatta beslut om utvecklingsområden. Gör en handlingsplan för både kortsiktiga och långsiktiga förändringsåtgärder, vad ska hända om tio veckor, om tio månader? Utse en person som ansvarig för respektive åtgärd. Exempelvis vilken typ av fortbildning kan vara aktuell för er personal? Skriver alla loggbok?
 2. Skapa en stående punkt på APT-agendan där ni kort rapporterar hur det går med förändringsarbetet.
 3. Hur planerar ni för det fortsatta utvecklingsarbetet där loggboksskrivande, kollegial handledning och fortbildning kan vara delar av en ständigt pågående lärprocess? När ska det ske? Hur ofta? Hur ska det organiseras?
 4. Hur tänker ni att den fortsatta samverkan mellan rektor och specialpedagog ska läggas upp?
 5. Om ni tänker tillbaka ett år, hur såg det ut då? Vad har hänt? Har ert synsätt förändrats i något avseende? Hur märks det i praktiken? Märker barnen det? Märker andra pedagoger det? Hur märker vårdnadshavarna det?

Stöd för fortsatt utveckling

 • Baserat på era fördjupade kunskaper om trygga relationer, lek och kommunikation – vilka rutiner behöver ni utveckla på förskolan? Vilka lokala policys och värdegrundsformuleringar behöver ni se över eller förtydliga?
 • Baserat på era erfarenheter av kollegialt lärande – vilka mötesstrukturer behöver ni förändra? Hur planerar ni in tider för fortsatta handledningsträffar i någon form? Behöver ni förändra era forum, till exempel avhandla vardagens praktiska frågor i en mobilchatt eller arbetslagsgemensam loggbok istället för i fysiska möten?
 • Barnhälsomöten är möten där rektor och specialpedagoger diskuterar barngruppens behov och försöker hitta möjligheterna bland alla utmaningar. Barnhälsomöten kan vara ett utmärkt verktyg i ett förebyggande, salutogent arbetssätt i förskolan. Har ni sådana möten i idag? Om ni vill införa barnhälsomöten, hur ska ni gå till väga för att göra det till verklighet?
 • Behöver ni förändra ert sätt att dokumentera?
 • Hur för ni vidare kunskaperna från fortbildningsträffarna om trygga relationer, lek och kommunikation vid personalbyten?
 • Vad behöver vårdnadshavarna känna till om era gemensamma förhållningssätt och prioriteringar på förskolan? Hur ska ni kommunicera detta till dem?

Vill du veta mer om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och andra ämnen som berör för dig i rollen som rektor i förskolan? På den här sidan finns förslag på fördjupning i ämnen som är relevanta för dig.

Publicerat fredag 28 juni 2019