Strategiträffen

Förslag på tillvägagångssätt för strategiträffen, som leds av samtalsledaren och rektorn tillsammans.

  1. Eftermätning: Om ni har använt enkätfrågor på uppstartsträffen så är det nu dags att göra en eftermätning. Dela ut papper med samma frågor som ni använde då och låt var och en besvara dem enskilt. Samla in dem så att ni kan gå igenom resultaten efteråt. Var noga med att berätta hur ni ska använda resultaten.
  2. Låt alla ta del av arbetslagens utvalda frågor från det sista handledningstillfället.
  3. Återblick på deltagarnas förväntningar: Dela ut kuverten där alla skrev ner några ord om sina förväntningar inför genomförandet. Gå laget runt och låt deltagarna kort sätta ord på sina reflektioner. Har förväntningarna infriats? Vad har vi tänkt, känt och lärt under tiden? Finns det förväntningar som inte har infriats?
  4. Återkoppla till det som ni diskuterade vid uppstartsträffen: salutogent perspektiv och relationellt perspektiv, respektive begreppens motsatser.
  5. Arbeta med reflektionsfrågorna på strategiträffens sida på lämpligt sätt.
  6. Lägg upp strategier inför fortsatt utveckling och fortsatt lärande. Prioritera vilka frågor som ni vill arbeta vidare med. Påbörja en plan för hur ni ska gå till väga. Bestäm tillsammans vilka frågor som ska hanteras var: i personliga medarbetarsamtal, i arbetslagens verksamhet, på arbetsplatsträffar, eller på förvaltningsnivå?
  7. Avsluta träffen på lämpligt sätt.
Publicerat fredag 28 juni 2019