Samtalsledare

Vad roligt att du ställer upp som samtalsledare! Du är en viktig person i denna utvecklingsprocess.

Stödmaterialet som du nu tar del av är framtaget för att utgöra ett handfast stöd i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Syftet är att både pedagoger och ledning utvecklar det undersökande och kunskapsbyggande arbetssättet, med barnens behov och lärande i fokus. Med en samsyn om uppdraget och om förhållningssätten kan den breda basen byggas, när vi organiserar en förskola för alla barn.

På de följande sidorna finns allt material som du behöver för att kunna planera och genomföra de fortbildnings- och handledningsträffar som du ska leda. De filmer och reflektionsfrågor som ni arbetar med under själva fortbildningsträffarna ligger samlade under avsnittet med rubriken Start.

Schema

Schemat visar genomförandets fasta inslag. Det består av fem fortbildningsträffar för samtliga deltagare, inklusive rektor, och minst tre handledningsträffar med respektive arbetslag däremellan. Då deltar inte rektorn.

Personliga reflektioner i loggboken gör var och en kontinuerligt i vardagen, samt efter varje fortbildnings- och handledningsträff.

  • Fortbildningsträff: Uppstartsträff
  • Fortbildningsträff: Trygga relationer
  • Handledningsträff 1 för de olika arbetslagen
  • Fortbildningsträff: Lek
  • Handledningsträff 2 för arbetslagen
  • Fortbildningsträff: Kommunikation
  • Handledningsträff 3 för arbetslagen
  • Fortbildningsträff: Strategiträff

Stödmaterialet är framtaget för kollegialt lärande där arbetslaget är den minsta enheten, det är alltså inte avsett för självstudier. Lärandet ligger i gruppens samtal om utmaningarna i den egna vardagen, i relation till fortbildningsfilmerna. Så även om ni genomför denna insats i större skala, till exempel håller fortbildningsträffarna i en hel enhet samtidigt, behöver arbetslagen få sin grupphandledningstid med dig.

Det finns exempel på att utökad handledningstid ger stor effekt, så fundera på om ni ska lägga två pass med dig för arbetslagen mellan varje fortbildningsträff

Läs mer om lämplig gruppstorlek och olika exempel på genomförande på den här sidan.

Starten på en utvecklingsprocess

Materialet har utprövats med goda resultat i två förstudier, i sex olika kommuner. Förstudierna visar att pedagogerna efter utvecklingsarbetet blev mindre benägna att tillmäta orsaker till bekymmer i verksamheten på externa faktorer, såsom barn med komplex problematik, besvärliga föräldrar, dåliga lokaler, för lite personal eller för dåliga resurser. De blev mer benägna att vända fokus inåt och titta på sig själva och på hur de påverkar barngruppen genom sitt sätt att vara.

Personalen gjorde alltså vad som ibland kallas för en synvända; de sade till sig själva "Ok, nu har vi de här barnen, de här lokalerna, och så vidare, hur formar vi då verksamheten på bästa sätt?"

Filmen är textad. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Planering
Reportage med en förskollärare och en förskolechef som berättar om effekterna av gemensam fortbildning, handledning i arbetslagen och loggboksskrivande. Filmen är 6.35 minuter.

Dina sidor

Du finner många förslag för det praktiska arbetet på dina egna sidor om planering och genomförande av de olika träffarna. Förslagen är tänkta att ge dig stöd och inspiration i ditt uppdrag, men du är välkommen att ändra i upplägget om du anser att det är lämpligt. På sidan Vill du veta mer? får du förslag på fördjupning och referenslitteratur som är relevant för dig i din roll som samtalsledare.

Tips! Skriv gärna ut alla sidor med planeringsstöd som är riktade till dig, det kan vara lättare att överblicka dem då.

Publicerat fredag 28 juni 2019