Uppstartsträffen

Syftet med denna träff är att starta utvecklingsprocessen och skapa en positiv förväntan, lust och engagemang.

Uppstartsträffen inleds av rektorn som delger gruppen sina tankar om denna insats, se mer under Rektorns uppgifter under uppstartsträffen på sidan Förslag på tillvägagångssätt . Rektorn ger också gruppen all praktisk information om genomförandet.

1. Eventuell för- och eftermätning

Ett sätt att mäta effekter av denna fortbildning är att använda materialets enkätfrågor både före och efter genomförandet. Dela i så fall ut dem så att alla får fylla i dem så tidigt som möjligt under denna första träff.

Dessa frågor användes under förstudierna för att påvisa förändringar i deltagarnas attityder. Frågorna är ni fria att använda som de är, eller omformulera. Tänk på att göra tydligt för personalen vad just ert syfte är med att använda frågorna och berätta hur ni kommer att sammanställa och använda resultaten.

2. Se filmen Planering

Se filmen om vilka effekter en förskola i Kils kommun fick av att arbeta med detta material. Filmen ligger på uppstartsträffens sida.

3. Vilka synsätt har vi och vilka synsätt tar vi?

Resonera om de centrala begrepp och perspektiv som presenteras på uppstartsträffens sida. Dessa perspektiv och begrepp genomsyrar hela det utvecklingsarbete som ni nu inleder.

3. Vi lär av och med varandra

Berätta att det huvudsakliga lärandet sker i gruppens samtal och process, att vi lär av och med varandra. Berätta att det är gruppens egna frågor och egna behov av kunskap som ska leda lärandet. Berätta också att filmer och föreläsningar är tänkta som inspiration till samtal om just den här förskolans egen verksamhet.

4. Förväntningar

Uppmana deltagarna att på ett papper skriva ner några stödord eller meningar om sina förväntningar. Dessa läggs i namnade kuvert och tas fram igen på strategiträffen.

5. Dela ut loggbok, begreppslista och läroplan

  • Dela ut loggböckerna. Be var och en skriva ner förslag på handledningsfråga till nästa gång, exempelvis i slutet på loggboken. På deltagarnas sida i planeringsstödet finns förslag på hur man kan skriva i tre spalter på varje uppslag, med rubrikerna: Min observation, Mina reflektioner och Mina slutsatser. Loggboken ska tas med till varje träff.
  • Begreppslistan innehåller ord och begrepp som stöttar utvecklingen av ett yrkesspråk. Skriv gärna ut begreppslistan och dela ut den till alla. Uppmuntra deltagarna att använda orden i sitt eget loggboksskrivande, för att utveckla yrkesspråket och samsynen.
  • Skriv även ut läroplanen och dela ut den till alla deltagare så att de kan anteckna sina reflektioner direkt i den under fortbildningens gång: Läroplan för förskolan Lpfö 18.
Publicerat fredag 28 juni 2019