Illustration: En vattenkanna vattnar en grön växt för att visa hur samverkan mellan rektor och specialpedagog utvecklar verksamheten.

Planeringsstöd förskola

I det här avsnittet finns stöd för planering, genomförande och uppföljning. Alla filmer och reflektionsfrågor som ni arbetar med under själva träffarna finns under rubriken Start.

Detta stödmaterial är tänkt att utgöra starten på ett utvecklingsarbete i förskolan. Materialet syftar till att vara det första steget i ett långsiktigt samarbete mellan förskolan och den specialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen, eller mellan olika förskolor. Hur er samverkan utformas beror på hur era lokala förutsättningar ser ut: era kompetenser och era yrkesroller. Det kan till exempel vara en grupp rektorer eller utvecklingspedagoger som driver det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vad ska ni göra?

1.

Rektorn utser en lämplig pedagog till uppgiften som samtalsledare. Om det finns en specialpedagog eller annan pedagog med god kompetens kring att leda samtal, är det ett bra val. Det kan vara en fördel att pedagogen lånas från en annan förskoleenhet.

2.

Rektorn och samtalsledaren gör tillsammans en detaljplanering för genomförandet, med hjälp av planeringsstödssidorna där det finns exempel på hur andra har gjort. De planerar också in sina avstämningsträffar under genomförandefasen.

3.

Samtalsledaren håller i fortbildnings- och handledningsträffarna för samtliga deltagare. Rektorn medverkar vid de fem fortbildningsträffarna.

4.

Rektorn följer upp genomförandet och driver det fortsatta utvecklingsarbetet vidare tillsammans med personalen, i samarbete med specialpedagogisk kompetens hos huvudmannen.

Ett första steg mot nya samarbeten

En fortbildningsinsats med hjälp av detta stödmaterial kan med fördel utgöra det första steget mot ett långsiktigt samarbete mellan den enskilda förskolan och lokal, specialpedagogisk kompetens hos huvudmannen. Det kan också vara starten på ett samarbete mellan flera förskolor.

Hur sådan samverkan utformas beror på hur de lokala förutsättningarna ser ut hos just er. Det kan till exempel vara en grupp rektorer eller utvecklingspedagoger från olika enheter som driver det fortsatta samarbetet. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge specialpedagogiskt stöd i utvecklingsarbetet utifrån er verksamhets behov.

Genomförande i större skala

Stödmaterialet riktar sig huvudsakligen till ett eller flera arbetslag på en viss förskoleenhet, men de gemensamma fortbildningsträffarna går att genomföra i större skala, till exempel i en kommun. Se filmen nedan där Susanne Karlsdotter berättar om ett utvecklingsarbete som samlade flera hundra förskolepedagoger från både kommunala och fristående förskolor i Norrtälje kommun.

Föredrag av Susanne Karlsdotter

Se framför allt de första 12 minuterna. Filmen är 19.25 minuter.
Publicerat fredag 28 juni 2019