Tvåspråkighet och språkutveckling

Tvåspråkighet innebär här att man behärskar såväl ett teckenspråk som ett skrivet eller talat språk. Två viktiga frågor blir då: Vilken betydelse har tvåspråkighet för barn och elever med hörselnedsättning? Och vilka förutsättningar krävs för att utveckla språk och tvåspråkighet?

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan
I filmen får vi träffa elever i ettan, som tycker det är självklart att lära sig två språk. Föräldrar och lärare berättar om hur barnen utvecklar sina två språk. Filmen har undertexter. Speltid 5:11 minuter.
Lite om tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska
Kristina Svartholm, professor emerita i svenskt teckenspråk, föreläser om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning: råd och stöd till hörande runt barnet, skillnader i sättet att använda tecken i talat språk och i teckenspråk samt skolans roll för tvåspråkighetsutvecklingen. Speltid 13:09 minuter.

Ett barn som inte har förutsättningar för att uppfatta eller producera ett talat språk måste få tillgång till ett teckenspråk för kommunikation. Även barn med nedsatt hörsel som i första hand använder ett talat språk har stor nytta och glädje av att kunna teckenspråk. Att vara tvåspråkig innebär att man kan använda två språk separat i skilda situationer och att man kan växla mellan språken utifrån behov och situation. Att vara tvåspråkig innebär även att man har en känsla för när det ena respektive det andra språket bör användas.

Eftersom svenska är samhällets gemensamma språk behöver alla dessutom lära sig svenska i skriven form.

Tvåspråkighet för barn och elever med hörselnedsättning innebär att behärska såväl svenskt teckenspråk som skriven eller talad svenska. Goda kunskaper i båda språken medför att valfriheten och tryggheten ökar. Ett exempel är att kan man då har möjlighet att använda teckenspråkstolk vid studier eller i möten. Teckenspråkstolkningen bidrar till att den mentala energin till större del kan läggas på att ta till sig information och kunskap eller på att samspela med andra, inte bara på att försöka uppfatta vad som sägs. På så sätt bidrar tvåspråkighet till ökad tillgänglighet och delaktighet för barn och elever med hörselnedsättning.

Förutsättningar för språkutveckling

Språkmiljön är den viktigaste faktorn för barns språkutveckling, oavsett om språket är talat eller tecknat. Om språk förekommer i för liten utsträckning eller om språkmiljön är torftig inverkar det negativt på språkutvecklingen. Barn lär sig och utvecklar språk genom samspel med både barn och vuxna i vardagen. Ljud- och språkstimulans är viktigt för att upprätthålla och utveckla hörselsinne och språk hos elever med hörselnedsättning i miljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med talat språk. För att utveckla teckenspråk är en teckenspråkig kommunikation en nödvändighet.

Språk föder språk

Olika språk förstärker varandra. Det tecknade språket hos ett dövt barn blir en bro över till skrivet och talat språk. Det är viktigt att få igång den språkliga kommunikationen så tidigt som möjligt. Kommunikationen kan ske med kroppsspråk, ansiktsuttryck, talat eller tecknat språk. Se filmen Språk föder språk med Emelie Cramér-Wolrath i serien Döva barns språkutveckling från Utbildningsradion.

Att ha ett språk som man kan tänka, resonera och diskutera på är en förutsättning för att ta till sig andra språk. Man kan utveckla flera språk samtidigt, men det viktiga är att stimulera barns språkliga och kommunikativa utveckling redan från späd ålder. Teckenspråk stöder det tidiga språktillägnandet för barn med hörselnedsättning, vilket gynnar social, känslomässig och kognitiv utveckling längre fram.

"Det finns både vetenskapliga studier och praktisk erfarenhet som visar att gester och tecken utökar barnens språkliga kompetens oavsett vilken hörselstatus de har. Barnen får tillgång till kommunikation med fler sinnen. Det ger en ökad möjlighet för dem att förstå funktionen med kommunikation och att språk är ett verktyg", skriver Emelie Cramér-Wolrath i studien Hur händer det? ‒ en studie om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnande av tvåspråkighet, teckenspråk och talad svenska. I studien följde hon en teckenspråkig familj under sju år. Hon observerade hur föräldrarna interagerade i barnens utveckling av tvåspråkighet, teckenspråk och talad svenska.

Strategier för hörande vuxna

Carin Roos, professor i specialpedagogik, berättar om vikten av att som hörande hitta strategier som fungerar. Hon framhåller hur man i förhållande till barn med hörselnedsättning ska bemöda sig om:

  • att vara synlig
  • att visa och att kommentera saker för barnet, och
  • att aldrig skärma av barnet från omgivningen.

Vuxna som förutsätter att barn förstår deras tecken och mimik triggar igång barns språkutveckling. Språkutvecklingen hos barn med hörselnedsättning som har döva föräldrar börjar därför tidigare än den hos barn till hörande föräldrar.

Ladda ner skriften Tips & knep för tidigt samspel och kommunikation från Södertörns folkhögskola, som anordnar teckenspråksutbildning för föräldrar. Skriften har tagits fram för att hjälpa föräldrar till barn med behov av visuella strategier till tidigare samspel, kommunikation och dialog med sitt barn. De flesta tipsen är lika relevanta för personal i förskolan som arbetar med yngre barn.

Se filmen Lär av döva föräldrar med Carin Roos, i serien Döva barns språkutveckling.

Kalles skoldag, i tvåspråkighetens tecken
Följ med Kalle under en skoldag, i tvåspråkighetens tecken. Speltid 5:56 minuter.
Att få äga två språk
Carin Roos har forskat kring den tidiga språkutvecklingen hos barn som är döva eller har hörselnedsättning. Hon poängterar vikten av att komma igång med språkutvecklingen tidigt, oavsett språk, för den kognitiva utvecklingens skull. Hon avfärdar flera myter om teckenspråk. Det är till exempel en myt att teckenspråk skulle störa talspråksutvecklingen. Talade och tecknade språk processas på samma plats i hjärnan vilket stöder tesen att språk stöder språk. Speltid 7:28 minuter.
Vardagens två språk - möte med studenten Ivan
Ivan berättar om hur är för honom att studera på universitetet och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Speltid 5 minuter.
Vardagens två språk - möte med Maria
Vi får här möta Maria Norberg jobbar som egen företagare. Hennes arbetsuppgifter växlar och hon använder tal i många sammanhang medan hon i andra situationer använder teckenspråk. Ibland använder hon också teckenspråkstolk. Speltid 5:14 minuter.

Nedan fins länkar till Bra att veta-foldrar för nedladdning som pdf eller beställning av tryckta på SPSM:s webbutik.

Bra att veta om teckenspråk

Bra att veta om svenskt teckenspråk

Bra att veta om teckenspråkstolkning

Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

Publicerat onsdag 22 april 2020