Foto av tre elever som leker med Lego.

Språk och kommunikation

När det handlar om språk och kommunikation är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv utifrån individens behov och förutsättningar. En hörselnedsättning med för inte bara att ljudet uppfattas som svagare, det påverkar även förmågan att tolka och analysera ljudbilden.

Att kommunicera är en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det inbegriper att en fungerande och tillgänglig kommunikation i förskolan och skolan är själva förutsättningen för lärande, delaktighet och inkludering.

När det gäller språk och kommunikation kan de individuella behoven och förutsättningarna förändras under livets gång. Därför är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv, eller ett livsperspektiv, på dessa frågor.

Att analysera och tolka ljudbilden

Hörselnedsättning innebär inte bara att ljudet uppfattas svagare. Möjligheterna att kunna uppfatta vissa språkljud kan ofta också vara påverkade. Det i sin tur påverkar möjligheterna för hjärnans hörselcentrum att kunna analysera och tolka ljudbilden.

Detta kan medföra att förmågan att hantera det talade språkets ljudsystem påverkas, oavsett graden av hörselnedsättning.

"Många studier har påvisat språkliga svårigheter hos barn och ungdomar med hörselnedsättning, även hos de med milda till måttliga nedsättningar. Såväl språkets form (fonologi och grammatik) och innehåll (semantik) som hur språket används i samspelet med omgivningen (pragmatik) har undersökts, och upprepade studier har konstaterat särskilda svårigheter gällande fonologiska färdigheter, det vill säga förmågan att hantera språkets ljudsystem. Som en konsekvens drabbas språkliga färdigheter som är beroende av fonologisk förmåga, exempelvis ordförrådsutveckling och, för många, även läs- och skrivfärdigheter. I flera studier har konstaterats att hos ungefär hälften av barnen med hörselnedsättning är svårigheterna av sådan omfattning att de språkliga kriterierna för den kliniska diagnosen specifik språkstörning uppfylls", skriver logoped Olof Sandberg i sin avhandling från 2013: There's more to the picture than meets the ear.


Gå till nästa sida, Avläsning av talat språk.

Publicerat torsdag 12 oktober 2023