Uppmuntra det positiva

Lyft det som fungerar bra. Det är viktigt för att mentorskapet ska kännas meningsfullt för båda och för att studenten ska utvecklas.

Sträva efter att ge studenten stöd att utveckla sina egna förmågor och strategier för att klara studierna.

Självständighet

Studenten kan behöva mer stöd i början av ert samarbete, men kom ihåg att ge eget ansvar. När du gör det bäddar du för att studenten ska klara sig själv i framtiden.

Det är lätt att involvera sig för mycket som mentor. Även om det låter konstigt är det en av de vanligaste fallgroparna. En mentor blir ofta engagerad i sin students framgångar och motgångar och vill att det ska gå så bra som möjligt. Då finns en risk att mentorn hjälper studenten så mycket att det blir svårt att klara sig själv.

Det krävs att jag gör det själv, även om det tar tid. Om man får det färdigserverat så är det svårt att ta till sig. Mentorn ska stödja en till att göra saker mer än att göra det åt en.

Robin, student

Återkoppling som stöttar självförtroendet

En byggsten när det gäller självständighet är självförtroende. För att stärka självförtroendet är det bra med rak, tydlig och empatisk återkoppling. En användbar princip för att ge återkoppling kan vara "tre till ett"-principen. Det vill säga ge tre gånger så mycket positiv feedback på det som är gjort som du ger på sådant som behöver förbättras.

Ge stöd genom att lyfta det som fungerar bra, det vill säga ge positiv återkoppling. Alla studenter gör någonting som fungerar bra i studiesituationen. Lyft fram det som någonting positivt som studenten kan vara nöjd över. Det som du lyfter fram och belyser kommer studenten att göra mer av. Ge beröm för något konkret som studenten har gjort, till exempel: "Bra att du antecknade på föreläsningen. Det verkar som om det blev mycket lättare att läsa boken nu". Var mer försiktig med att föreslå förbättringar.

Var uppriktig och konkret. Ge återkoppling på beteenden och situationer som gynnar studentens fortsatta studier. Vilket beteende är bra för studenten att fortsätta med för att lyckas? Även små saker kan vara värda att uppmärksamma om det kan lyfta och motivera studenten.

Visa att du som mentor ser din students ansträngningar och ge uppmuntran. När du uppmuntrar den positiva utveckling som du ser måste du tänka på hur du gör det i rollen som mentor i relationen med din student. Din feedback och uppmuntran måste fokusera på studentens prestationer, inte dennes personliga egenskaper. Fokusera på det positiva även om din student inte lyckats uppnå de mål som ni har satt upp. Samtidigt kan du diskutera strategier för hur studenten ska kunna nå målen i framtiden.

Anamma ett coachande förhållningssätt

Om det sker ett bakslag är det viktigt att visa förståelse för studentens situation. Försök också att lyfta de saker som gick bra. Att ha ett coachande förhållningssätt innebär att du både lyfter det positiva samtidigt som du arbetar tillsammans med studenten för att identifiera de saker som inte gick enligt plan. Ta även upp vad ni kan göra nästa gång för att det ska gå bättre.

Använd öppna frågor, det vill säga frågor som inleds med frågeord:

  • Hur gjorde du för att ta reda på ...?
  • Vad tyckte du var svårast eller lättast med ...?
  • När fungerar det bättre för dig att arbeta med ...?

Gå vidare till sidan Studieteknik och studieplanering

Publicerat tisdag 26 november 2019