Skapa mål

Att skapa mål och delmål är nödvändigt för att kunna se vart ni är på väg och förstå varför ni gör vad ni gör. Tydliga mål som är lätta att utvärdera är ett stöd för att komma framåt i arbetet.

De mål som ni skapar ska vara realistiska och tydliga. Sådana mål är lättare att arbeta mot. Om målen är välformulerade underlättar det när ni regelbundet stämmer av hur det går.

Ett bra tips är att skapa delmål som leder fram till ett eller flera slutmål. Fokusera både på de kortsiktiga och långsiktiga delarna av slutmålen. Använd checklistan för att skriva ner era mål. Om ni arbetar mot flera slutmål gör ni en checklista för vart och ett.

Checklista för mål (PDF-dokument, 51 bytes)

Formulera smarta mål

En metod för att skapa tydliga mål som bygger motivation kallas för SMART. Det är en förkortning som står för mål som är specifika, mätbara, anpassade, relevanta och tidsbegränsade.

Specifika mål betyder att ni vet exakt vad målen innehåller och inte innehåller.

Mätbara mål innebär att ni vet hur ni ska mäta om målet är uppnått. Ni ska kunna svara ja eller nej på det. Inlämnade uppgifter eller godkända kurser är bra exempel på mätbara delmål och slutmål.

Anpassade mål innebär att målen är anpassade efter studentens förutsättningar. De ska vara realistiska att uppnå, men samtidigt inte för lätta.

Relevanta mål som har en tydlig koppling till studentens utveckling i studiesituationen.

Tidsbegränsade mål betyder att ni sätter en tidpunkt för när något ska vara klart.

Testa om målen är smarta

Testa SMART-metoden i praktiken genom att formulera smarta mål utifrån ett moment i dina egna studier. Exempel på ett mål som är specifikt, mätbart, tidsbegränsat, anpassat och relevant kan formuleras så här: "Jag ska ha skrivit klart och lämnat in hemtentamen 5 maj. Jag har svarat på alla frågor och använt minst två exempel från kurslitteraturen i varje fråga. Mitt mål är att få godkänt."

Omformulera målen vid behov

Samtidigt som det är viktigt att sätta upp delmål för ert arbete är det också viktigt att vara öppen för att kunna förändra målen vid behov. Var lyhörd och respektfull mot studenten, och stäm av om några delmål behöver ändras. Det kan handla om tid eller innehåll för att slutmålet ska vara realistiskt att uppnå. Ibland är det bäst att fokusera på en sak i taget, till exempel delmålen under en tentamensperiod.

Du kan tänka på mentorskapet som en process. Att behöva förändra de mål man från början satt upp behöver inte alls vara negativt för samarbetet. Istället kan det ge nya insikter i hur ni kan hantera situationen i samband med motgångar eller förändringar som påverkar studierna.

Om det kommer motgångar och svackor i livet för någon av er är rådet att försöka lyfta perspektiven och se framåt. Diskutera vad konsekvenserna blir just den här gången. Ta även upp hur ni ska hantera situationen för att nå fram till slutmålet på ett annat sätt än ni tidigare hade planerat.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta samordnaren eller studievägledaren om du behöver prata om målet med mentorskapet och studierna.


 Gå vidare till sidan Regelbunden avstämning

Publicerat onsdag 27 november 2019