Förslag på tillväga­gångs­sätt

Du som tar del av stödmaterialet kan ta dig an delarna i valfritt tempo under valfri tid. Stödmaterialet kan användas i enskild fortbildning eller i grupp.

Här presenteras ett förslag på tillvägagångssätt om du har en begränsad tid att använda för egen kompetensutveckling. Förslaget tar cirka fem timmar att genomföra och omfattar inte hela materialet. 

Förslaget avser i första hand att du läser webbtexterna. För dig som önskar mer fördjupning rekommenderar vi istället att läsa pdf-filerna till varje avsnitt. Där finns även referenslistor som kan vägleda dig som vill söka mer kunskap. 

Det kommer även att komma ett förslag på hur du kan ta dig an hela materialet, vilket beräknas ta cirka tjugo timmar.

Tidsåtgång cirka fem timmar

Detta förslag är en guidning genom materialet som du kan göra på egen hand. Här finns även reflektionsfrågor som du kan fundera över enskilt eller tillsammans med kollegor.

Del 1 - Att upptäcka behov av stöd i matematik

Läs inledningen och skaffa dig en överblick av materialets olika delar. 

 1. Gå till fliken Upptäcka stödbehov. Gå vidare till fliken Pedagogiska förutsättningar och välj sedan en av elevfilmerna. Titta på filmen och ta del av deras upplevelser av matematiksvårigheter. 
 2. Läs alla rubrikerna under Pedagogiska förutsättningar och Individuella förutsättningar för att få en överblick.
 3. Gå till fliken Specifika räknesvårigheter och titta på filmen Forskarsamtal om matematiksvårigheter. 
 4. Läs Specifika räknesvårigheter. 

Reflektionsfrågor

Har du elever som inte använder hela lektionstiden? Vad skulle du i så fall kunna göra för att stödja dem så att de får bättre nytta av undervisningstiden?

Vilka reflektioner får du när du hör elevernas berättelser?

Har du någon eller några elever som visar oro i samband med matematiklektionerna? På vilket sätt visar sig det?

Har du någon elev som du misstänker har specifika räknesvårigheter? Hur har ni arbetat med stödåtgärder och hur har eleven svarar på dessa åtgärder?

Vilka nya insikter gav materialet som du kan använda dig av för att upptäcka elever i matematiksvårigheter? 

Del 2 - Att tillgodose behov av stöd i matematik

 1. Läs Ledning och stimulans. Titta på Forskarsamtalen om tidiga insatser. 
 2. Läs inledningen till Det åtgärdande arbetet. Fortsätt med de stödjande strukturerna 1 – 5. Titta på Forskarsamtalen om undervisning.  
 3. Läs Stödjande struktur 6, Ge explicit undervisning. 
 4. Titta på filmerna Explicita instruktioner och Talrad och tallinje. 
 5. Titta på filmen (Reportagefilm med Anna, Rosengård). 

Reflektionsfrågor

 • I avsnittet presenteras stödjande strukturer som forskning visat är framgångsrika i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Vilka stödjande strukturer anser du att ni är bra på att arbeta med? Finns det stödjande strukturer som ni kan utveckla i matematikundervisningen? Vad behövs för att kunna göra det?
 • På vilket sätt arbetar du med explicita instruktioner i din undervisning? 
 • I filmen om undervisning berättar läraren Anna om en metod och ett nytt arbetssätt. Specialpedagogiska skolmyndigheten tar inte ställning till vilken metod eller vilket material som bör användas i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Vår erfarenhet är dock att det kan vara till hjälp att ha en metod att följa. Viktiga frågor att ställa sig utifrån den metod som väljs är dock: Vad får eleverna med sig och vad får de inte med sig utifrån den valda metoden? Finns det något du som lärare behöver komplettera med? 

Del 3 - Lärverktyg som stöd i matematik

 1. Läs Laborativt material. 
 2. Titta på filmen Lärverktyg. 
 3. Läs Digitala verktyg. 

Reflektionsfrågor

 • Vilket laborativt material har du tillgång till och hur använder du det i din undervisning?
 • På vilket sätt använder du laborativt material och digitala verktyg för att variera undervisningen?
 • Har du varit i kontakt med kommunens Skoldatatek eller motsvarande funktion för att tillsammans med dem reflektera över hur du kan använda digitala verktyg i matematikundervisningen? www.skoldatatek.se

Del 4 - Att organisera för stöd i matematik

 1. Läs framgångsrik organisation av stöd
 2. Se filmen Forskarsamtal Organisation
 3. Läs Systematiskt kvalitetsarbete fram till Årshjul
 4. Se filmen Organisation
 5. Läs Årshjul – Ett praktiskt exempel 
 6. Läs Samverkan – Ett praktiskt exempel

Reflektionsfrågor 

 • Vilka områden brukar innebära störst utmaningar för att eleverna ska få ett godkänt betyg i årskurs sex?
 • Vilka åtgärder har skolan gjort organisatoriskt för att möta dessa utmaningar?
 • På vilket sätt är din skolas elevhälsa inblandad i datainsamling, planering av stödåtgärder och uppföljning av elevernas resultat i matematikundervisningen? 
 • Hur samverkar ni i organisationen för att varje elev ska få lov att utvecklas så långt som möjligt?
 • Vilken inspiration gav de praktiska exemplen i texterna du läste?

 

 

Publicerat torsdag 17 december 2020