Moment 6 Samspel och kommunikation

Detta avslutande moment handlar om stöd i samspel och kommunikation med jämnåriga.

Språk och kommunikation är viktiga verktyg i samspelet med andra. Fungerande sociala relationer är av stor vikt för elevernas trivsel och självkänsla. Att kunna samspela och samarbeta med andra är även viktigt för det fortsatta studie- och yrkeslivet.

Skolan som organisation måste ha beredskap att möta en variation i förmåga till socialt samspel och kommunikation.

Mål

Målet med momentet är att du ska få

  • ökad förståelse och insikter om hur språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspelet och kommunikation
  • ökade kunskaper om hur du som lärare kan anpassa och planera för ökad delaktighet för elevgruppen
  • ökad förståelse för hur konsekvenser av språkstörning kan påverka det psykiska måendet och inverka på delaktighet och närvaro.

Läs

Att samtala om under denna träff

Ett antal framgångsfaktorer har identifierats i arbetet med att främja närvaro för elever med risk för problematisk frånvaro i skolan, se "Vänd frånvaro till närvaro". Guide för systematisk skolnärvaro . Utgå ifrån er verksamhet och tänk er att Axel ifrån fallbeskrivningen är er elev. Ta stöd i nedanstående frågor i era diskussioner om framgångsfaktorerna.

  1. Systematisk närvarokontroll och uppföljning har visat sig vara väsentligt för att förebygga långvarig skolfrånvaro. Diskutera och ge förslag på hur skolan snabbare och mer effektivt hade kunnat uppmärksamma och agera på Axels frånvaro.
  2. Samverkan mellan olika aktörer kring eleven har även det visat sig vara nödvändigt. Utifrån de förutsättningar som finns i just er ort: Vilka olika aktörer tänker ni skulle kunna samråda och samverka kring Axel?
  3. Goda relationer mellan lärare och elever är en annan framgångsfaktor. Det har visat sig vara särskilt gynnsamt att eleven har en kontaktperson på skolan som är den som har särskilt ansvar för eleven. Vilka uppgifter tänker ni kan ingå i den personens ansvarsområde? Hur skulle en sådan funktion kunna stödja eleven?
  4. Extra anpassningar avseende fysisk, pedagogisk och social lärmiljö har visat sig vara avgörande för elever med språkstörning. Ge utifrån er verksamhet exempel på hur lärmiljön kan förbättras för att stödja elever med Axels behov.
  5. Kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser hos både skolledning och de som arbetar närmast eleven är av stor vikt. Beskriv vad Axels lärare och annan personal behöver för kunskap om hans funktionsnedsättning, för att bättre kunna möta hans behov i utbildningen.

Diskutera vidare:

  • Fungerande rutiner vid överlämning till och mottagning från andra skolor och skolformer är bra för alla elever och studerande, men det är extra viktigt för personer med språkstörning och, eller andra funktionsnedsättningar. Vilka rutiner för detta har ni på er skola idag? Vilka rutiner skulle ni kunna utveckla?

Gemensam återblick och framåtblick

Nu är det dags för er att tillsammans se tillbaka på vad ni har tagit del av i studiepaketet och fundera på vad det kan leda till i ert fortsatta arbete. Var och en delar sina reflektioner med gruppen utifrån frågeställningarna:

1. En nyhet för mig var ...

2. Den viktigaste insikten som jag har fått är ...

3. Någonting som jag tror kommer att göra skillnad i min undervisning framöver är ...

Utvärdera också ert arbetssätt: Hur har arbetet med studiepaketet fungerat hos er? Vad var framgångsrikt för ert kollegiala lärande? Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

Under ert arbete med studiepaketet kan ni ha hittat utvecklingsmöjligheter i er skola. Sammanfatta de viktigaste sakerna som skulle behöva förbättras och gör gärna en överskådlig plan över fortsatt arbete. Sätt ord på vad som går att ändra på kort och lång sikt, till exempel inom tio dagar eller inom tio månader. Ange vems ansvarsområde det handlar om: enskilda lärare eller arbetslag, övrig personal runt eleverna, elevhälsan eller skolledningen.

Vill du veta mer?

Om skolfrånvaro och vägen tillbaka på Skolverkets webbplats

"Vänd frånvaro till närvaro". Guide för systematisk skolnärvaro i Sveriges kommuner och landstings webbutik

Vad är nästa steg i ditt lärande, eller i ert gemensamma lärande? Om det är något av ämnena i studiepaketet som ni vill fördjupa er inom så finns det fördjupningsförslag i slutet på varje pdf.

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling i form av studiepaket, stödmaterial och kurser inom många områden, exempelvis fördjupningskurser inom språkstörning.

Utvärdera studiepaketet

Hjälp oss att göra Studiepaket språkstörning bättre genom att svara på några frågor. Utvärderingen tar ett par minuter.

Publicerat tisdag 7 juni 2022