Moment 3 Lärmiljö och språkutvecklande undervisning

Det här momentet handlar om att planera och genomföra lektioner med hjälp av instruktioner som gör det tydligt för eleverna vad som förväntas av dem.

Mål

Målet med momentet är att du ska få

  • kunskap om vad du behöver tänka på vid undervisning av elever med språkstörning
  • kunskap om hur du kan planera och genomföra lektioner med teoretiska moment så att instruktionerna blir tydliga.

Se

Se samtliga filmer. Det vill säga, oavsett om du arbetar med yngre eller äldre elever är filmernas innehåll relevant och du kommer att arbeta vidare med filmernas innehåll i studiepaketet.

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 6 minuter.

Språkstörning i grundskolans lägre åldrar – tillgängliga lärmiljöer

I filmen berättar en lärare i årskurs 1 om hur hon arbetar med att skapa lärmiljöer utifrån behoven hos elever med språkstörning. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 7 minuter.

Språkstörning i grundskolans högre åldrar – tillgängliga lärmiljöer

I filmen berättar en lärare i årskurs 9 om hur han arbetar med att skapa lärmiljöer utifrån behoven hos elever med språkstörning. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 7 minuter.

Läs

Att samtala om under denna träff

Dela era erfarenheter om hur ni gjorde när ni bearbetade era instruktioner.

  • Berätta om eller visa den instruktion som du har bearbetat. Hur gick det?
  • Vad kan du utveckla ytterligare till nästa gång?
  • Vad kan du ta med dig till andra områden?

 Diskutera vidare:

  • I filmen om visuellt stöd visas exempel på diagram, exempelvis Venn-diagram som kan visa på likheter och skillnader. Hur arbetar ni med diagram, symboler och annat visuellt stöd? Hur kan ni vidareutveckla det som ni gör?
  • Vad tänker ni om de utmaningar och lösningar som lärarna i filmerna från Brageskolan beskriver?
  • I filmerna såg ni exempel på arbetssätt med hjälp av digitala lärverktyg, exempelvis digital skrivtavla. Hur kan ni utveckla användningen av digitala lärverktyg på er skola? Vilka möjligheter ser ni idag, och vilka utmaningar finns?
  • I texten "Lärmiljö och språkutvecklande undervisning" finns exempel på mallar för ordkunskap. Använder ni liknande mallar idag? Hur skulle ni kunna vidareutveckla ert arbete med mallar?

Uppgift till nästa träff

Nästa moment fokuserar på film som visuellt stöd. Inför nästa träff har ni i uppgift att testa den modell för att visa film som används av läraren i filmen om yngre åldrar. Förbered er redan vid den här träffen genom att läsa igenom instruktionen nedan och göra det som står under rubriken "Förberedelser för arbetslaget".

Nästa gång redogör ni för hur ni genomförde uppgiften.

Vill du veta mer?

I studiepaketets del för gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns fler exempel på stöd för elevers analys och textproduktion, se rubriken Läs i Moment 4, Språkutvecklande undervisning.

Artikel på forskning.se: Genrepedagogik hjälper eleverna att utveckla sitt skolspråk

Exempel på bildstöd från symbolbruket.se: Så här vill jag ha det i skolan

Exempel på att berätta och återberätta: Faktatext cirkelmodellen

Filmer om en lässtrategimetod för SO och NO: CORI en metod för faktatexter

Filmserie från UR om cirkelmodellen som stöd för skrivande i NO: Språket bär kunskapen


 Gå vidare till Moment 4

Publicerat tisdag 8 oktober 2019 Granskat torsdag 17 oktober 2019